Zariadenie opatrovateľskej služby

Návštevy prijímateľov v Zariadení opatrovateľskej služby

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v našom regióne a v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami zameranými na predchádzanie vzniku a zabráneniu šírenia tohto ochorenia v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej 2 v Košiciach povoľuje Mestská časť Košice-Západ od 16.08.2021 návštevy prijímateľov v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej 2 v Košiciach (ďalej iba „ZOS“) v obmedzenom režime.

Každý deň od 11.00 hod. do 18.00 hod., nasledovne:
 

 • mobilný prijímateľ: návštevy najviac  dvoch osôb v trvaní približne 30 minút sú povolené len vo vonkajších priestoroch ZOS - záhrada,
 • imobilný prijímateľ: návštevy najviac jednej osoby v trvaní približne 15 minút sú povolené aj ku lôžku prijímateľa.


POKYNY PRE NÁVŠTEVY:

 • pri vstupe do ZOS je návšteva povinná sa preukázať negatívnym RT–PCR testom nie starším ako 72 hod. alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hod., pokiaľ nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa platných výnimiek;
 • návštevy sú povolené každý deň od 11.00 hod. do 18.00 hod., maximálne jedna osoba vo vnútorných priestoroch v trvaní približne 15 minút a maximálne dve osoby vo vonkajších priestoroch v trvaní približne 30 minút;
 • vstup do ZOS je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest;
 • návšteva je povinná byť vybavená respirátorom počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu telesnej teploty a dezinfekcii rúk;
 • návštevu je možné realizovať iba po predošlom dohovore na telefónnom čísle +421557883273, a to deň vopred alebo v deň plánovanej návštevy do 11:00 hod.;
 • dohodnutý termín návštevy je potrebné striktne dodržať;
 • návšteva môže byť realizovaná len v na to vyhradených a označených vonkajších priestoroch ZOS a je potrebné sa riadiť pokynmi službukonajúceho personálu ZOS;
 • každá návšteva sa musí riadne zapísať v „Dennej evidencii návštev v zriadení sociálnych služieb“ (Príloha č. 1);
 • zakazuje sa voľný pohyb návštev po areáli ZOS;
 • zakazuje sa donášanie teplého jedla (napr. varené jedlo a koláče), pričom stravu a potraviny je povolené nosiť prijímateľom len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii;
 • priniesť je možné najmä lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky, pričom je potrebné o tom informovať službukonajúci personál;
 • odporúčame obmedzenie fyzického kontaktu na minimum (napr. objímanie a podávanie rúk);
 • osobám mladším ako 15 rokov návštevu neodporúčame;
 • prosíme Vás o zváženie návštevy v prípade nepriaznivého počasia (napr. dážď a chladné počasie);
 • ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky ochorenia COVID-19, je povinný o tom bezodkladne informovať ZOS;
 • zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.


Uvoľňovanie prijatých opatrení bude realizované podľa aktuálneho vývinu epidemiologickej situácie v našom regióne.

V záujme ochrany zdravia prijímateľov v ZOS Vás dôrazne žiadame o striktné a bezpodmienečné dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel.

Ďakujeme za Vaše pochopenie a ohľaduplnosť!


 

Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia obce (mesta Košice) o odkázanosti občana na jej poskytovanie. Toto rozhodnutie je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS.

V ZOS sa poskytujú

 1. odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciu,
 2. obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 3. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.


Ošetrovateľská starostlivosť o klientov v ZOS je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Komu sa poskytuje starostlivosť v ZOS - klienti ZOS
V ZOS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas fyzickým osobám, pre ktoré je z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu opatrovateľská služba v domácom prostredí už nepostačujúca. Kapacita zariadenia je 12 lôžok.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

 1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada obec (Mesto Košice) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice alebo na internete.
 2. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 3. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o jej poskytnutie.
 4. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencia žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo ZOS v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice alebo mestských častí Západ, Juh a Sever.


Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v ZOS  na fyzickú osobu a mesiac sa určuje súčtom čiastkových úhrad:

Druh zariadenia Úhrada klienta

Zariadenie opatrovateľskej služby

(ZOS)

ubytovanie strava 5 x denne odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň za každý vlastný elektrospotrebič na deň
IV a menej V VI
173,40€ 183,60€ 1,30€ 1,55€ 1,80€ 0,10€
Suma za stravovanie na každé jedlo nad rámec riadnej celodennej stravy sa zvyšuje o 0,20 €.
Suma úhrady za stravovanie sa percentuálne znižuje ak klient neodoberá: desiatu 9%, olovrant 9%, raňajky 12%, večera 25%. Spolu maximálne o 43% z celkovej ceny stravy.


Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - pobytová

Pravidlá prijímania a použitia darov v ZOS

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212

Zriaďovacia listina ZOS

Domáci poriadok ZOS

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

Viac informácií:
Bc. Gabriela Borovská, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: borovska @ kosicezapad.sk
Viera Ruszová, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: ruszova @ kosicezapad.sk
Janette Wierbiczká, T.: +421557883273, ZOS Laborecká 2, e-mail: zos @ kosicezapad.sk