Zariadenie opatrovateľskej služby

Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia obce (mesta Košice) o odkázanosti občana na jej poskytovanie. Toto rozhodnutie je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS.

V ZOS sa poskytujú

  1. odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciu,
  2. obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  3. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.


Ošetrovateľská starostlivosť o klientov v ZOS je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Komu sa poskytuje starostlivosť v ZOS - klienti ZOS
V ZOS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas fyzickým osobám, pre ktoré je z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu opatrovateľská služba v domácom prostredí už nepostačujúca. Kapacita zariadenia je 10 lôžok z toho je 8 ženských a 2 mužské.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

  1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada obec (Mesto Košice) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku Magistrátu mesta Košice, Kancelária prvého kontaktu č. 6 alebo na internete.
  2. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
  3. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o jej poskytnutie.
  4. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencia žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo ZOS v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice alebo mestských častí Západ, Juh a Sever.


Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v ZOS  na fyzickú osobu a mesiac sa určuje súčtom čiastkových úhrad:

Druh zariadenia Úhrada klienta

Zariadenie opatrovateľskej služby

(ZOS)

ubytovanie strava 5 x denne odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň za každý vlastný elektrospotrebič na deň
IV a menej V VI
170€ 180€ 1,30€ 1,55€ 1,80€ 0,10€
Suma za stravovanie na každé jedlo nad rámec riadnej celodennej stravy sa zvyšuje o 0,20 €.
Suma úhrady za stravovanie sa percentuálne znižuje ak klient neodoberá: desiatu 9%, olovrant 9%, raňajky 12%, večera 25%. Spolu maximálne o 43% z celkovej ceny stravy.


Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - pobytová

Pravidlá prijímania a použitia darov v ZOS

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212

Zriaďovacia listina ZOS

Domáci poriadok ZOS

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

Viac informácií:
Mgr. Gabriela Dulavová, T.: 055/7883272, Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: dulavova @ kosicezapad.sk
Viera Ruszová, T.: 055/7883272, Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: ruszova @ kosicezapad.sk