Zariadenie opatrovateľskej služby

Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS.
Centrálna evidencia žiadateľov o sociálnu službu pre všetky zariadenia opatrovateľskej služby je vedená na Magistráte mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice a to bez ohľadu na to o ktoré zariadenie ide. 

Čo je ZOS
V ZOS sa vo všeobecnosti poskytuje sociálna služba na určitý čas. V našom ZOS sa poskytuje klientom opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Kapacita zariadenia je 10 lôžok z toho je 8 ženských a 2 mužské.
Ošetrovateľská starostlivosť o klientov v ZOS je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Komu sa poskytuje starostlivosť v ZOS - klienti ZOS
V ZOS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas fyzickým osobám, pre ktoré je z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu opatrovateľská služba v domácom prostredí nepostačujúca.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

  1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku Magistrátu mesta Košice alebo na internete.
  2. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
  3. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.
  4. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencia žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí.

Výška úhrady za poskytnutú soc. službu v ZOS  na fyzickú osobu a mesiac
 

Druh zariadenia Úhrada klienta  celkom Úhrada klienta celkom pozostáva z:
stravovanie Bývanie a ostatné služby
Zariadenie opatrovateľskej služby 374,59 € 130 € 244,59 €
Suma za stravovanie sa ďalej člení 12% - raňajky,   9% - desiata,   45% - obed,   9% - olovrant,   25% - večera


Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - pobytová

Pravidlá prijímania a použitia darov v ZOS

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 130

Zriaďovacia listina ZOS

Domáci poriadok ZOS

Viac informácií:
Viera Ruszová, 055/7883272, Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, ruszova @ kosicezapad.sk
Ing. Jarmila Vařeková, 055/7883272, Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, varekova @ kosicezapad.sk