Zariadenie opatrovateľskej služby

Návštevy prijímateľov v Zariadení opatrovateľskej služby
 
V nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ohľadom šírenia nákazy COVID-19 a v súvislosti s uvoľňovaním prijatých opatrení v oblasti sociálnych služieb Mestská časť Košice-Západ povoľuje návštevy prijímateľov v Zariadení opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice (ďalej iba „ZOS“) v obmedzenom režime, t.j. každý deň od 11.00 - 18.00 hod., nasledovne:

 • od 01.06.2021 - mobilný prijímateľ: návštevy najviac 2 osôb v trvaní cca 30 minút sú povolené len vo vonkajších priestoroch ZOS - (záhrada),
 • od 01.06.2021 - imobilný prijímateľ: návštevy najviac 1 osoby v trvaní cca 15 minút sú povolené aj ku lôžku prijímateľa.


Pokyny pre návštevy:

 • návštevy sú povolené každý deň od 11.00 hod. – 18.00 hod., maximálne jedna osoba vo vnútorných priestoroch cca. 30 minút a dve osoby vo vonkajších priestoroch cca 40 minút,
 • vstup do ZOS je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest,
 • návšteva je povinná byť vybavená respirátorom počas celej doby návštevy, podrobiť sa meraniu TT a dezinfekcii rúk,
 • návštevy je možné realizovať iba po predošlom telefonickom dohovore (T: 055-788 32 73) deň vopred alebo v deň plánovanej návštevy do 11:00 hod.,
 • dohodnutý termín návštevy je potrebné striktne dodržať,
 • návšteva môže byť realizovaná len v na to vyhradených a označených vonkajších priestoroch ZOS a je potrebné sa riadiť pokynmi službukonajúceho personálu ZOS,
 • pri vstupe do ZOS je návšteva povinná sa preukázať negatívnym RT – PCR testom nie starším ako 72 hod. alebo negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hod., pokiaľ nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa platných výnimiek,
 • každá návšteva sa musí riadne zapísať v „Dennej evidencii návštev v zriadení sociálnych služieb“ (Príloha 1)
 • zakazuje sa voľný pohyb návštev po areáli ZOS,
 • zakazuje sa donášanie teplého jedla (varené jedlo, koláče) - stravu a potraviny je povolené nosiť prijímateľom len v originálnom balení po predchádzajúcej dezinfekcii,
 • priniesť je možné najmä lieky, výživové doplnky, nevyhnutné hygienické, zdravotné a ochranné pomôcky – je potrebné o tom informovať službu konajúci personál
 • odporúčame obmedzenie fyzického kontaktu na minimum (objímanie, podávanie rúk...),
 • osobám mladším ako 15 rokov neodporúčame návštevu,
 • prosíme Vás o zváženie návštevy v prípade nepriaznivého počasia (dážď, chladné počasie),
 • ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID-19, je povinný o tom bezodkladne informovať ZOS,
 • zákaz návštev naďalej platí u osôb s príznakmi akútneho respiračného ochorenia.

V prípade ďalšieho uvoľňovania opatrení bude toto usmernenie priebežne aktualizované.

Ďakujeme za pochopenie a v záujme ochrany zdravia prijímateľov v ZOS Vás dôrazne žiadame o striktné a bezpodmienečné dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel.


 

Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia obce (mesta Košice) o odkázanosti občana na jej poskytovanie. Toto rozhodnutie je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS.

V ZOS sa poskytujú

 1. odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciu,
 2. obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 3. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.


Ošetrovateľská starostlivosť o klientov v ZOS je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Komu sa poskytuje starostlivosť v ZOS - klienti ZOS
V ZOS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas fyzickým osobám, pre ktoré je z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu opatrovateľská služba v domácom prostredí už nepostačujúca. Kapacita zariadenia je 12 lôžok.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

 1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada obec (Mesto Košice) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice alebo na internete.
 2. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 3. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o jej poskytnutie.
 4. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencia žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo ZOS v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice alebo mestských častí Západ, Juh a Sever.


Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v ZOS  na fyzickú osobu a mesiac sa určuje súčtom čiastkových úhrad:

Druh zariadenia Úhrada klienta

Zariadenie opatrovateľskej služby

(ZOS)

ubytovanie strava 5 x denne odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň za každý vlastný elektrospotrebič na deň
IV a menej V VI
170€ 180€ 1,30€ 1,55€ 1,80€ 0,10€
Suma za stravovanie na každé jedlo nad rámec riadnej celodennej stravy sa zvyšuje o 0,20 €.
Suma úhrady za stravovanie sa percentuálne znižuje ak klient neodoberá: desiatu 9%, olovrant 9%, raňajky 12%, večera 25%. Spolu maximálne o 43% z celkovej ceny stravy.


Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - pobytová

Pravidlá prijímania a použitia darov v ZOS

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212

Zriaďovacia listina ZOS

Domáci poriadok ZOS

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

Viac informácií:
Bc. Gabriela Borovská, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: borovska @ kosicezapad.sk
Viera Ruszová, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: ruszova @ kosicezapad.sk