Zastupiteľstvo

VZN - Návrhy

Zverejnenie návrhov VZN Mestskej časti Košice - Západ podľa § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.