Plánovanie a rozvoj

Aktuality - Územné plánovanie

Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“
15.5.2018

Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia" sa uskutoční dňa 16. mája 2018. viac


Rozširujeme detské ihrisko na Orgovánovej ulici
17.8.2017

Rozširujeme detské ihrisko na Orgovánovej ulici

Projekt "Detské ihrisko Orgovánová" sa začal realizovať počiatočnými terénnymi úpravami. viac


Terasa získala grant na obnovu detského ihriska
21.3.2017

Terasa získala grant na obnovu detského ihriska

Mestská časť Košice - Západ získala grant od spoločností Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o. a Karpatská nadácia v rámci grantového programu Getrag pre ľudí. viac


Rokovali sme o Borovicovom háji
27.2.2017

Rokovali sme o Borovicovom háji

Obľúbený Borovicový háj na Terase patrí k vyhľadávaným rekreačným zónam nielen pre obyvateľov našej mestskej časti, ale aj celých Košíc. Budúcnosť tohto biokoridoru je v poslednej dobe často predmetom komunikácie médií, občianskych združení aj občanov mesta. viac


Rokovali sme o novom územnom pláne mesta Košice
16.2.2017

Rokovali sme o novom územnom pláne mesta Košice

Dňa 14.02.2016 sa uskutočnilo rokovanie vedenia Mestskej časti Košice – Západ so zástupcami spracovateľského tímu pripravovaného nového územného plánu mesta Košice. viac


Na Terase pribudnú ďalšie fitparky
8.7.2016

Na Terase pribudnú ďalšie fitparky

V týchto dňoch začala Mestská časť Košice - Západ proces výstavby dvoch fitparkov, a to v lokalite Tri Hôrky 1 a Šafárikova trieda 21. viac

Územné plánovanie

Revitalizácia Zuzkinho parku - verejná diskusia
4.2.2014

Revitalizácia Zuzkinho parku - verejná diskusia

Starosta mestskej časti Rudolf Bauer pozýva občanov na verejnú diskusiu k pripravovanému projektu Revitalizácia Zuzkinho parku. Uskutoční sa budúci týždeň v utorok 11. februára o 16:30 hod v Átrium klube v sále na prízemí, Zuzkin park 4, Luniku I. viac


Súčasnosť a perspektívy: Ako bude vyzerať Terasa o 50 rokov ?
3.9.2012

Súčasnosť a perspektívy: Ako bude vyzerať Terasa o 50 rokov ?

Prečo bol pre Terasu pôvodne navrhnutý názov „Nové mesto“ ? Ako sa naplnili predstavy architektov a urbanistov pri plánovaní Terasy a aký je súčasný stav sídliska ? Má Mestská časť Košice - Západ jasnú predstavu o tom, ako by mala vyzerať Terasa o ďalších 50 rokov ? viac


Zmeny územného plánu
8.11.2011

Zmeny územného plánu

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk od 24.10.2011. Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 22.11.2011 na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice. viac


Na Grote bližšie k riešeniu
28.6.2011

Na Grote bližšie k riešeniu

Dlhotrvajúci problém neskolaudovaných domov v lokalite Grot je opäť o čosi bližšie k vyriešeniu. Starosta Mestskej časti Košice – Západ Rudolf Bauer inicioval pracovné stretnutia s obyvateľmi tejto lokality, na ktorom diskutovali o spoločnom postupe pri dokončení výstavby obytného súboru, ktorý by umožnil kolaudáciu pozemných komunikácií, a rodinných domov. viac


15. výročie založenia Štátneho fondu rozvoja bývania
23.5.2011

15. výročie založenia Štátneho fondu rozvoja bývania

Poďakovanie riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania pracovníkom miestneho úradu povereným vykonávaním agendy a poslania fondu v oblasti výstavby a bytového fondu na Slovensku. viac


Situácia na Grote by sa mala vyriešiť do dvoch rokov
13.5.2011

Situácia na Grote by sa mala vyriešiť do dvoch rokov

Dlhotrvajúca patová situácia obyvateľov a stavebníkov v lokalite Grot, kde nemožno kvôli chýbajúcej infraštruktúre skolaudovať rodinné domy, by sa mala vyriešiť najneskôr do dvoch rokov. MČ Košice – Západ zmluvne zaviazala talianskeho investora, aby dobudoval chýbajúce cesty a chodníky a to aj za pomoci spolufinancovania samotných majiteľov pozemkov a mesta Košice. viac