Úradná tabuľa

Názov Dátum
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019 06.03.2017 Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 2.8 MB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 25.11.2016 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 1.92 MB
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6 08.07.2016
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 08.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 10 06.06.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti 30.05.2016
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015 26.05.2016
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino" 03.12.2015
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018 27.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti 26.11.2015
Rozhodnutie k zámeru Obytný súbor NT3, Košice 28.09.2015
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2014 05.06.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti 03.06.2015
Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025" 13.05.2015
Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 17.03.2015
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017 30.01.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti 21.11.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - administratívne priestory na Trieda SNP 39, Košice 03.06.2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti 03.06.2014
Rozhodnutie Okresného úradu Košice 19.02.2014
Rozhodnutie o strategickom dokumente - ÚPN HSA Košice Zmeny a doplnky 2013 č. 86-94 06.02.2014
Rozhodnutie Okresného úradu Košice , Odboru starostlivosti o životné prostredie 24.01.2014
Oznámenie 09.12.2013
Mestská časť informuje o zámere na uzavretie nájomnej zmluvy 27.11.2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Západ na obdobie 1. polroka 2014 19.11.2013
Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja. 11.11.2013
Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich okresného súdu Košice II 21.08.2013
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 29.07.2013
Odvolanie mimoriadnej situácie 05.06.2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Západ na obdobie 2. polroka 2013 29.05.2013