Úradná tabuľa

Názov Dátum
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície 18.02.2019
Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 08.02.2019
Informácie pre voliča 07.02.2019
Verejná vyhláška 06.02.2019 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby "Obytný súbor GROT IV. Košice" pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - 130.46 kB
Verejná vyhláška 06.02.2019 Verejná vyhláška Mesto Košice - 109.22 kB
Námietkové konanie 04.02.2019
Hlasovací preukaz 25.01.2019
Informácia pre politické strany a petičné výbory 25.01.2019
Informácie pre voliča 11.01.2019
Oznámenie Okresného úradu Košice 24.04.2018 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena - 1.48 MB
Okresné kolo mladých záchranárov CO - informácia pre verejnosť 23.04.2018
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ 05.03.2018 Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ - 131.16 kB
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb mestskej časti Košice – Západ za rok 2017 28.02.2018 -
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 23.11.2017 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 - 1.33 MB
Zámer prevodu nehnuteľného majetku formou zámeny z dôvodu hodného osobného zreteľa 22.11.2017
Výsledok prešetrenia petície vo veci nesúhlasu s výstavbou kynologického parku v komplexe bytových domov Humenská č. 14, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Košice 09.11.2017
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie venčoviska (vrátane oplotenia) na Bernolákovej ulici č. 2, 4 a 6 v Košiciach. 02.11.2017
Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich Okresného súdu košice II 12.09.2017 Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacih Okresného súdu košice II na volebné obdobie 2018 - 2021 - 204.63 kB
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 28.08.2017 Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - 254.85 kB
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 17.08.2017
Informácia pre voliča 28.06.2017 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23.júna2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - 127.38 kB
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto 09.06.2017
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016 24.05.2017 Záverečný účet MČ Košice - Západ za rok 2016 - 1.76 MB
Zisťovanie SILC 13.04.2017
Zisťovanie IKT 13.04.2017
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 30.03.2017
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019 06.03.2017 Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 2.8 MB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 25.11.2016 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 1.92 MB
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6 08.07.2016
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 08.06.2016