Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje stravovanie mobilných dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ formou poskytovania stravovania - obedov. Mobilní dôchodcovia majú možnosť stravovania sa v stravovacích zariadeniach:

Jedáleň Janigová, Moyzesova 18, Košice (budova štátnych lesov) cena obeda 3,00 € /obed.
Jedáleň Vojvodská, Vojvodská 5, Košice (Gastroservis MM, s.r.o.) cena obeda 2,95 € /obed.
Slovenský červený kríž, Komenského 19, Košice cena obeda 3,40 € /obed.
Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A (TWO WINGS s.r.o.) cena obeda 3,00 € /obed.

Dôchodca má možnosť sa v týchto stravovacích zariadeniach stravovať priamo alebo môže odoberať obed do vlastných prepravných nádob (obedárov).

Oznam pre prevádzkovateľov stravovacích zariadení

Prevádzkovatelia stravovacích zariadení, ktorí zabezpečujú stravovanie formou jedného teplého jedla denne (obeda) pre mobilných dôchodcov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Západ môžu požiadať Mestskú časť Košice-Západ o uzatvorenie zmluvy pre vyplácanie účelového príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov. Za účelom poskytnutia ďalších informácií kontaktujte Sociálne oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ.

Dovoz stravy do domácnosti


Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby požiadať o donášku stravy do domácnosti (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby je možné iba na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu, resp. obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu).

Dodávateľom stravy jeGastroservis MM, s.r.o., prevádzka: Jedáleň Vojvodská 5, Košice.
Cena stravného lístka za jeden obed u tohto dodávateľa je stanovená na sumu 2,86 €.

Dovoz stravy do domácnosti v obedári je zabezpečovaný za úhradu 0,75€ / 1 obed.

Účelový príspevok k stravovaniu

V prípade nepresiahnutia sumy dôchodku 415,00 € má dôchodca nárok na poskytnutie účelového finančného príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov. Pre vyplácanie tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je platné rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnom. Následne dôchodca túto dohodu predloží v ním vybranom stravovacom zariadení, ktoré mu poskytne informácie o spôsobe úhrady ceny obedov, čase stravovania a ďalšie súvisiace informácie.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Sociálne oddelenie Miestneho úradu MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice v kancelárii č. 309. Formulár žiadosti je dostupný aj tu.


Výška účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku od 01.10.2019:

Výška priznaného dôchodku Výška príspevku
do 415,00 € 1,00 €
od 400,01 € 0 €

Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje týmto dôchodcom prostredníctvom mestskej časti Košice-Západ.