Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Mestská časť Košice-Západ (ďalej len „MČ Košice-Západ“) v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zabezpečuje  stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ Košice-Západ, KVP, Luník IX, Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov, ktorá:

  1. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
  2. alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Pre mobilných občanov, ktorí sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, sa stravovanie zabezpečuje v stravovacom zariadení Jedáleň Janigová, Moyzesova 18, Košice (budova štátnych lesov).

Záujemca o stravovanie s trvalým pobytom v MČ Košice-Západ z radov starobných dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých osôb je povinný uzatvoriť Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania (ďalej len "dohoda") s MČ Košice-Západ v prípade, ak má nárok na účelový príspevok k stravovaniu, t. zn. že má dôchodok do výšky 400,00 €. Podmienkou na uzatvorenie "dohody" medzi záujemcom o stravovanie a mestskou časťou je vyplnená Žiadosť o zabezpečenie stravovania a rozhodnutie o výške dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Sociálne oddelenie Miestneho úradu MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice v kancelárii č. 309. Formulár žiadosti je dostupný aj tu.

Dovoz stravy do domácnosti

Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby (Zmluva o poskytovaní sociálnej služby na základe Rozhodnutia MMK) požiadať o donášku stravy do domácnosti. Donáška stravy do domácnosti v obedári je poskytovaná za úhradu 0,75€ / 1 obed.

Dodávateľom stravy je Gastroservis MM, s.r.o., prevádzka: Jedáleň Vojvodská 5, Košice.

Účelový príspevok k stravovaniu

Cena stravného lístka za jeden obed je stanovená na sumu 2,86 €. Uznesením č. 974 z  XVII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 11.12.2017 s účinnosťou od 01.01.2018 sa cena stravného lístka v závislosti od výšky priznaného dôchodku znižuje o príspevok mesta Košice.

Výška priznaného dôchodku Výška príspevku Cena 1 stravného lístka
do 300,00 € 0,83 € 2,03 €
od 300,01 € do 400,00 € 0,66 € 2,20 €
od 400,01 € 0 € 2,86 €

 

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o príspevok na stravovanie

Viac informácií:
Viera Ruszová, 055/7883272, Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, ruszova @ kosicezapad.sk