Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ formou poskytovania stravovania - obedov v jedálni Janigová, Moyzesova 18, Košice (budova štátnych lesov). Cena obeda pre dôchodcu stravujúceho sa v tomto zariadení je 2,80 €/obed. 

Dôchodca má možnosť sa v tejto jedálni  stravovať priamo alebo môže odoberať obed do vlastných prepravných nádob (obedárov).

Dovoz stravy do domácnosti

Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby požiadať o donášku stravy do domácnosti (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby je možné iba na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu, resp. obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu).
Dodávateľom stravy je Gastroservis MM, s.r.o., prevádzka: Jedáleň Vojvodská 5, Košice. Cena stravného lístka za jeden obed u tohto dodávateľa je stanovená na sumu 2,86 €.

Dovoz stravy do domácnosti v obedári je zabezpečovaný za úhradu 0,75€ / 1 obed.

Účelový príspevok k stravovaniu

V prípade nepresiahnutia sumy dôchodku 400,00 € má dôchodca nárok na poskytnutie účelového finančného príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov. Pre vyplácanie tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je platné rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnom. Následne dôchodca túto dohodu predloží vedúcej jedálne, ktorá mu poskytne informácie o spôsobe úhrady ceny obedov, čase stravovania a ďalšie súvisiace informácie.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Sociálne oddelenie Miestneho úradu MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice v kancelárii č. 309. Formulár žiadosti je dostupný aj tu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 974 na  XVIII. rokovaní konanom dňa 11.12.2017 účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov na rok 2018, pričom výška príspevku na jeden obed v závislosti od sumy  priznaného dôchodku je: 

Výška priznaného dôchodku Výška príspevku
do 300,00 € 0,83 €
od 300,01 € do 400,00 € 0,66 €
od 400,01 € 0 €

 

Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje týmto dôchodcom prostredníctvom mestskej časti Košice - Západ.

Viac informácií:

Viera Ruszová, 055/7883272, Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, ruszova @ kosicezapad.sk