Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje stravovanie mobilných dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ formou poskytovania stravovania - obedov. Mobilní dôchodcovia majú možnosť stravovania sa v stravovacích zariadeniach:

Stravovacie zariadenie

Cena obeda

+ obal

Osobný odber

Donáška Kontakt

Jedáleň Janigová,

Moyzesova 18, Košice

(budova štátnych lesov)

3,00 €
12:00 - 13:00 nie v prevádzke od 11.05.2020

Jedáleň Vojvodská,

Vojvodská 5, Košice

(Gastroservis MM, s.r.o.)

3,20 € 11:00 - 13:00

0,80 €

08:30 - 14:00

úhrada v hotovosti pri každej donáške

0910301201

0917301201

0911415959

Slovenský červený kríž,

Komenského 19, Košice

3,40 € 11:00 - 13:00

0,60 €

11:00 - 13:00

úhrada vopred zakúpeným stravným lístkom

0948443650

0903782863

Magistrát mesta Košice,

Trieda SNP 48/A

(TWO WINGS)

3,00 € 12:00 - 13:00 nie 0903655398

Obedy sa vydávajú iba v hermeticky uzatvorených jednorazových obaloch (bez možnosti priamej konzumácie v jedálni. Osobný odber je možný len s ochranným rúškom na tvár (zakryté ústa a nos), poprípade aj jednorazové rukavice. Obed je potrebné si objednať deň pred telefonicky alebo na základe platného označeného stravného lístka, ktorý je potrebné si zakúpiť a označiť deň vopred.

Dovoz stravy do domácnosti zabezpečovaný v rámci opatrovateľskej služby poskytovanej Mestskou časťou Košice-Západ:
Dodávateľom stravy je Gastroservis MM, s.r.o., prevádzka: Jedáleň Vojvodská 5, Košice.
Cena stravného lístka za jeden obed u tohto dodávateľa je stanovená na sumu 2,86 €.

Dovoz stravy do domácnosti v jednorazovom hermeticky uzatvorenom obale prostredníctvom opatrovateľskej služby, je v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 zabezpečovaný za úhradu 0,00 € / 1 obed.

Účelový príspevok k stravovaniu

V období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 sa zvyšuje hranica výšky dôchodku pre poskytnutie účelového príspevku mesta Košice na stravovanie zo súčasných 415,00 € na 450,00 €. Pre vyplácanie tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je platné rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava. Príspevok na obed vo výške 1,00 €/obed vypláca Mesto Košice prostredníctvom príslušnej  mestskej časti podľa trvalého pobytu žiadateľa. Príspevok sa vypláca za podmienky, že žiadateľovi obed zabezpečí príslušná mestská časť, alebo si obed zabezpečí sám a následne jeho zakúpenie preukáže mestskej časti pokladničným dokladom.
 

Výška účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku od 01.04.2020 do 30.06.2020:

Výška priznaného dôchodku Výška príspevku
do 450,00 € 1,00 €
od 450,01 € 0 €

V prípade, že si dôchodca zabezpečí obed sám formou zvolenej donáškovej služby a riadne preukáže Mestskej časti Košice-Západ vlastné náklady na zabezpečenie donášky, po uplynutí určeného obdobia, mu tieto jeho náklady Mestská časť Košice-Západ v preukázanej výške, maximálne však do výšky 1,00 €/donáška obeda refunduje.

Odporúčame všetkým skupinám osôb  odkázaným  na pomoc, ktoré si sami zabezpečia obed formou donášky, alebo osobným odberom v stravovacom zariadení podľa vlastného výberu, aby si odkladali všetky pokladničné doklady dokumentujúce cenu a donášku obeda. Refundácia účelového príspevku mesta Košice na stravovanie a donášku obeda bude realizovaná Mestskou časťou Košice-Západ najskôr v mesiaci júl 2020!  

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Sociálne oddelenie Miestneho úradu MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice v kancelárii č. 309.

Dokumenty