Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom v mestskej časti Západ formou poskytovania stravovania - obedov v jedálni Janigová, Moyzesova 18, Košice (budova štátnych lesov). Cena obeda pre dôchodcu stravujúceho sa v tomto zariadení je 2,80 €/obed. 

Dôchodca má možnosť sa v tejto jedálni  stravovať priamo alebo môže odoberať obed do vlastných prepravných nádob (obedárov).

Dovoz stravy do domácnosti

Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby požiadať o donášku stravy do domácnosti (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby je možné iba na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu, resp. obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu).

Dodávateľom stravy je Gastroservis MM, s.r.o., prevádzka: Jedáleň Vojvodská 5, Košice. Cena stravného lístka za jeden obed u tohto dodávateľa je stanovená na sumu 2,86 €.

Dovoz stravy do domácnosti v obedári je zabezpečovaný za úhradu 0,75€ / 1 obed.

Účelový príspevok k stravovaniu

V prípade nepresiahnutia sumy dôchodku 400,00 € má dôchodca nárok na poskytnutie účelového finančného príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov. Pre vyplácanie tohto príspevku je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je platné rozhodnutie o priznaní jeho dôchodku od Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnom. Následne dôchodca túto dohodu predloží vedúcej jedálne, ktorá mu poskytne informácie o spôsobe úhrady ceny obedov, čase stravovania a ďalšie súvisiace informácie.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Sociálne oddelenie Miestneho úradu MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice v kancelárii č. 309. Formulár žiadosti je dostupný aj tu.

Výška účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku je na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2019:

Výška priznaného dôchodku Výška príspevku
do 400,00 € 1,00 €
od 400,01 € 0 €

Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov sa poskytuje týmto dôchodcom prostredníctvom mestskej časti Košice - Západ.