Sociálne oddelenie

Na úseku sociálnom

 • komplexne zabezpečuje agendu poskytovania jednorazových dávok
 • vyhľadávajú fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu
 • zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov a ZŤP občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Západ
 • zabezpečuje činnosť Denného centra mestskej časti Košice Západ (klubov dôchodcov a centra pre rodičov s deťmi Terasáčik)
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sleduje dodržiavanie uložených opatrení a ich účinnosť, vykonáva s tým súvisiace šetrenia a informuje príslušné orgány
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • poskytuje informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť
 • zastupuje mestskú časť pred súdmi a štátnymi orgánmi v sociálnej oblasti
 • plní úlohy zodpovedného zástupcu súvisiace s registrom poskytovateľov sociálnych služieb pre Košický región.

Na úseku pobytovej a terénnej sociálnej služby

 • zabezpečuje nepretržitú 24-hodinovú dennú starostlivosť o klientov umiestnených v zariadení opatrovateľskej služby
 • komplexne zabezpečuje terénnu opatrovateľskú službu, vrátane rozvozu stravy pre seniorov odkázaných na túto službu, predáva stravné lístky seniorom
 • vykonáva sociálne šetrenia v bytoch žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby.

Na úseku aktivačných činností

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s využívaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce prostredníctvom aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
 • administratívne zabezpečuje agendu výkonu trestu povinnej práce, ktorú vykonávajú odsúdení v mestskej časti.

Zabezpečuje podmienky pre činnosť Legislatívno-právnej a sociálnej komisie pri miestnom zastupiteľstve.
 
Sociálne oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

Nastavenia cookies