Sociálne oddelenie

SOCIÁLNE ODDELENIE

Na úseku sociálnom

 • komplexne zabezpečuje agendu poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi
 • zabezpečuje činnosť Denného centra Mestskej časti Košice - Západ (klubov dôchodcov a materského centra)
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sleduje dodržiavanie uložených opatrení a ich účinnosť, vykonáva s tým súvisiace šetrenia a informuje príslušné orgány
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • poskytujú informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť
 • zastupuje mestskú časť  pred súdmi a štátnymi orgánmi v sociálnej oblasti
 • plní úlohy zodpovedného zástupcu súvisiace s registrom poskytovateľov sociálnych služieb pre Košický región
 • poskytuje súčinnosť Komisii legislatívno právnej a sociálnej pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Západ
 •  

Na úseku pobytovej a terénnej sociálnej služby

 • zabezpečuje nepretržitú 24-hodinovú dennú starostlivosť o klientov umiestnených  v zariadení opatrovateľskej služby
 • komplexne zabezpečuje terénnu opatrovateľskú  službu, denný rozvoz obedov pre seniorov odkázaných na donášku, predaj stravných lístkov
 • vykonáva sociálne šetrenia v bytoch žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby               

Na úseku aktivačných činností

 • zabezpečuje činnosti súvisiace s využívaním nástrojov aktívnej politiky trhu práce prostredníctvom aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

Sociálne oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného  obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania vedenia mestskej časti, miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva