Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025

Vážení občania,

na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 22.6. 2015 bol schválený Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015-2020 s výhľadom do roku 2025.
Bol spracovaný za účasti širokej platformy odborníkov, širokej verejnosti a v spolupráci s mestskými časťami. Je platným východiskom pre rozvoj území všetkých 22 mestských častí mesta Košice.

Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020, výhľadovo do roku 2025 je:

- základným rozvojovým dokumentom mesta a je vypracovaný v súlade so Zákonom o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zákona č. 309/2014 Z.z.,
- strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý využíva potenciál, reálne príležitosti, berie do úvahy vonkajšie trendy a ohrozenia a navrhuje riešenia prioritných problémov a potrieb pre rozvoj mesta Košice,
- vzťahuje sa na celé územie mesta Košice, vrátane všetkých jeho 22 mestských častí a je usmerňujúcim dokumentom pre všetkých, ktorí na jeho území plánujú rozvojové aktivity
- je jednou z podmienok pre možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovacom období 2014-2020


Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ na rokovaní dňa 22.9. 2015 zobralo tento strategický dokument na vedomie.


Program rozvoja mesta Košice na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.