Prednosta miestneho úradu

Prednostom Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ je Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo

Miestny úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta na dobu neurčitú.  

Prednosta je zamestnancom mestskej časti, za svoju činnosť zodpovedá starostovi a spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady. Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.
 
Prednosta plní najmä tieto úlohy:
 • riadi a organizuje výber zamestnancov s ohľadom na kvalifikačnú a profesijnú štruktúru
 • stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov
 • riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestskej časti, mimo vyhradenej právomoci starostu
 • koordinuje prípravu návrhu rozpočtu mestskej časti, sleduje jeho čerpanie a plnenie
 • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov, o čom pravidelne informuje starostu
 • koordinuje zabezpečenie materiálno-technického vybavenia miestneho úradu a jeho údržby
 • spolupracuje s ostatnými miestnymi úradmi mestských častí a s Magistrátom mesta Košice pri  zabezpečovaní úloh samosprávy
 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným mestskej časti do správy
 • je oprávnený konať vo všetkých veciach, na ktoré ho poveril starosta 
 • kontroluje a sleduje plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutí starostu v rozsahu svojej pôsobnosti
 • spolu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na miestnom úrade
 • napomáha pri riešení zabezpečovania úloh na úseku PO a CO.
 
Práva a povinnosti prednostu sú stanovené najmä v zákone č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce), v zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch, v interných normách mestskej časti a vyplývajú jej tiež z pracovnej zmluvy a z pracovnej náplne. 
Nastavenia cookies