Platy a odmeny volených predstaviteľov Mestskej časti Košice-Západ 2018 - 2022

Plat starostu Mestskej časti Košice-Západ

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 cit. zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2019 dosiahla sumu 1 092 €. Platová skupina starostu mestskej časti je podľa počtu obyvateľov mestskej časti a násobku k nemu: od 20 001 do 50 000 obyvateľov = 3,21-násobok. 

Plat Mgr. Marcela Vrchotu, starostu mestskej časti je: 1 092 € x 3,21 = 3 505,32 € zaokrúhlene 3 506 €/mesiac. (Minimálny plat podľa zákona.)


Plat zástupcu starostu Mestskej časti Košice-Západ

Starosta Mestskej časti Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota poveril s účinnosťou od 17. decembra 2018 Mgr. Petra Berinštera výkonom funkcie zástupcu starostu mestskej časti. V zmysle § 15a ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vzhľadom na náročnosť úloh špecifikovaných v poverení zo dňa 14.12.2018 a z toho vyplývajúci rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu určil starosta mestskej časti Mgr. Petrovi Berinšterovi plat vo výške 1450 € mesačne.