Organizačno-právne oddelenie

Na organizačnom úseku 

 • vykonáva administratívne a organizačné činností pre starostu mestskej časti, zástupcu starostu a prednostu miestneho úradu
 • zodpovedá za dodržiavanie protokolu pri prijatí delegácií a pri podujatiach organizovaných mestskou časťou
 • vykonáva administratívne a organizačné činnosti spojené s agendou udeľovania ocenení mestskej časti v súlade s príslušnou smernicou
 • získava a spracováva návrhy na ocenenia obyvateľov mestskej časti a organizácií, ktoré sú následne predkladané Košickému samosprávnemu kraju a Mestu Košice
 • komplexne zabezpečuje rokovania miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
 • zabezpečuje personálnu agendu mestskej časti
 • zabezpečuje výkon správy registratúry miestneho úradu
 • zabezpečuje elektronickú podobu výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach mestskej časti
 • poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v spolupráci s ostatnými oddeleniami
 • poskytuje súčinnosť zmluvným partnerom pri plnení úloh súvisiacich s pracovnou zdravotnou službou
 • administratívne a organizačne zabezpečuje voľbu kontrolóra mestskej časti a voľbu prísediacich okresných súdov
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve.

Na právnom úseku  

 • poskytuje konzultácie oddeleniam miestneho úradu ohľadom dodržiavania platných právnych predpisov pri výkone pôsobnosti mestskej časti
 • vypracúva odborné a právne stanoviská, vyjadrenia alebo usmernenia zamerané na zabezpečenie plnenia úloh mestskej časti v súlade s platnými právnymi predpismi
 • vypracováva a poskytuje súčinnosť pri spracovávaní návrhov vnútroorganizačných právnych noriem mestskej časti a vedie ich evidenciu
 • vypracováva VZN mestskej časti, vykonáva ich aktualizácie a vedie ich evidenciu
 • pripravuje návrhy zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov, zabezpečuje odborné podklady k týmto návrhom, vedie ich evidenciu
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mestskej časti, spracováva mesačné prehľady o stave vymáhania pohľadávok
 • poskytuje súčinnosť súdnym exekútorom pri výkone exekúcií v mestskej časti
 • zabezpečuje zverejňovanie dražobných vyhlášok
 • vedie evidenciu upovedomení o začatí exekučných konaní a exekučných príkazov doručených mestskej časti na základe miestnej a vecnej príslušnosti
 • sleduje legislatívne normy SR a ich zmeny, poskytuje informácie príslušným oddeleniam a zabezpečuje ich rozpracovanie na podmienky mestskej časti
 • vykonáva agendu sťažností a petícií v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internou smernicou.

V oblasti komunikačného manažmentu

 • komplexne zabezpečuje komunikáciu s masmédiami
 • získava, spracováva, odovzdáva informácie a vysvetlenia pre verejnosť a inštitúcie
 • zhromažďuje podnety nahlásené obyvateľmi mestskej časti a postupuje ich na riešenie príslušným oddeleniam miestneho úradu
 • obsahovo spracováva informačný spravodaj mestskej časti v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva a s oddeleniami miestneho úradu a zodpovedá zaň
 • vykonáva monitoring médií a vyhodnocuje ho z hľadiska potrieb informovanosti starostu mestskej časti
 • zabezpečuje aktualizáciu a publikáciu informácií na webové sídlo mestskej časti, na sociálne siete a do ďalších aplikácií
 • spolupracuje pri prezentácii a propagácii mestskej časti a pri príprave informačných a propagačných materiálov
 • implementuje Komunikačnú stratégiu mestskej časti na roky 2019-2022 vrátane krízovej komunikácie

V oblasti správy informačného systému a informačných technológií a podpory činností  spojených s elektronizáciou služieb

 • zabezpečuje prevádzku informačných systémov miestneho úradu a podporu špecializovaného softvérového vybavenia pre jednotlivé pracoviská
 • technicky zabezpečuje telekomunikačné a dátové služby
 • zabezpečuje obnovu hardvérového a softvérového vybavenia pracovísk
 • komunikuje s dodávateľom služieb v oblasti ochrany osobných údajov.

Organizačno-právne oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.