Organizačno-právne oddelenie

ORGANIZAČNO-PRÁVNE ODDELENIE

Na organizačnom úseku 

 • vykonáva administratívne a organizačné činností pre prácu starostu mestskej časti, zástupcu starostu a prednostu miestneho úradu
 • komplexne zabezpečuje rokovania miestneho zastupiteľstva a miestnej rady  
 • zabezpečuje personálnu agendu mestskej časti  
 • zabezpečuje výkon správy registratúry miestneho úradu
 • zabezpečuje elektronickú podobu výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v podmienkach mestskej časti
 • zabezpečuje agendu sťažností a petícií v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internou smernicou
 • poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v spolupráci s ostatnými oddeleniami   
 • poskytuje súčinnosť zmluvným partnerom pri plní úloh súvisiacich s pracovnou zdravotnou službou  
 • administratívne a organizačne zabezpečuje voľbu kontrolóra mestskej časti a voľbu prísediacich okresných súdov   
 • administratívne zabezpečuje agendu výkonu trestu povinnej práce, ktorú vykonávajú odsúdení v mestskej časti   
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve.

Na právnom úseku  

 • poskytuje konzultácie oddeleniam miestneho úradu ohľadom dodržiavania platných právnych predpisov pri výkone pôsobnosti mestskej časti
 • vypracúva odborné a právne stanoviská, vyjadrenia alebo usmernenia zamerané na zabezpečenie plnenia úloh mestskej časti v súlade s platnými právnymi predpismi
 • vypracováva a poskytuje súčinnosť pri spracovávaní návrhov vnútroorganizačných právnych noriem mestskej časti a vedie ich evidenciu
 • vypracováva VZN mestskej časti, vykonáva ich aktualizácie a vedie ich evidenciu  
 • pripravuje návrhy zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov, zabezpečuje odborné podklady k týmto návrhom, vedie ich evidenciu
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mestskej časti, spracováva mesačné prehľady o stave vymáhania pohľadávok  
 • poskytuje súčinnosť súdnym exekútorom pri výkone exekúcií v mestskej časti
 • zabezpečuje zverejňovanie dražobných vyhlášok
 • vedie evidenciu upovedomení o začatí exekučných konaní a exekučných príkazov doručených mestskej časti na základe miestnej a vecnej príslušnosti
 • sleduje legislatívne normy SR a ich zmeny,  poskytuje informácie príslušným oddeleniam a zabezpečuje ich rozpracovanie na podmienky mestskej časti.

V oblasti  vzťahov s verejnosťou Public relations (PR)

 • získava, spracováva, odovzdáva informácie a vysvetlenia pre verejnosť, masmédiá a iné inštitúcie
 • zhromažďuje podnety nahlásené obyvateľmi mestskej časti a postupuje ich na riešenie príslušným oddeleniam miestneho úradu
 • vykonáva monitoring médií a vyhodnocuje ho z hľadiska potrieb informovanosti starostu mestskej časti
 • zabezpečuje aktualizáciu a publikáciu informácií na webové sídlo mestskej časti a na sociálne siete
 • spolupracuje pri prezentácii a propagácii mestskej časti, pri príprave informačných a propagačných materiálov a poskytuje súčinnosť pri vydávaní informačného spravodaja mestskej časti
 • implementuje Komunikačnú stratégiu mestskej časti na roky 2019-2022 vrátane krízovej komunikácie.

V oblasti správy informačného systému a informačných technológií a podpory činností  spojených s elektronizáciou služieb

 • zabezpečuje prevádzku informačných systémov miestneho úradu a podporu špecializovaného softvérového vybavenia pre jednotlivé pracoviská
 • technicky zabezpečuje telekomunikačné a dátové služby
 • zabezpečuje obnovu hardvérového a softvérového vybavenia pracovísk
 • komunikuje s dodávateľom služieb v oblasti ochrany osobných údajov.

Organizačno-právne oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.