Opatrovateľská služba - terénna

Mestská časť Košice-Západ v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom mesta Košice zabezpečuje opatrovateľskú službu pre okres Košice II.

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe

 • odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008,
 • odkázanej na pomoc pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa, v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hodín denne
 • s rozsahom minimálne 20 hodín za kalendárny mesiac, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

 1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada obec (Mesto Košice) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu;
 2. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku Magistrátu mesta Košice alebo na internete tu
 3. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný;
 4. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

V rámci sociálnej podpory mesta Košice pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zameranej na ochranu seniorov pred nakazením COVID-19 pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 úhrada za vybrané úkony opatrovateľskej služby poskytované Mestskou časťou Košice-Západ určuje nasledovne:

 1. 0,00 € za donášku obeda na deň,
 2. 0,00 € za bežný nákup potravín a drogérie na osobu a týždeň,
 3. 0,00 € za nákup a výber liekov na osobu a týždeň.


V prípade požiadavky na zabezpečenie viac ako jedného nákupu alebo výberu liekov za týždeň, bude každý ďalší úkon poskytnutý za úhradu vo výške stanovenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (ďalej len „VZN č. 212“).

Výška úhrady za ďalšie poskytnuté úkony opatrovateľskej služby stanovená VZN č. 212 ostáva nezmenená.


Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov:

Druhy úkonov Suma
sebaobslužné úkony a základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatia a pod. 1,20 €
úkony starostlivosti o svoju domácnosť 3,00 €
ostatné úkony starostlivosti o domácnosť 2,20 €

Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Ďalší poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice
Homo homini, n.o. Kpt. Nálepku č. 1/U, T: 0914 143 640
Zborová diakonia – Cesta nádeje, Mlynská 23, T: 0910 950 920
Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Južná trieda 2, T: 0910 842 458
Seniorka, Hviezdoslavova 7, T: 0911 993 818
Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, T: 0903 782 836

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - terénna

Kontakt
Viera Ruszová 055/7883272 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail.: ruszova @ kosicezapad.sk
Mng. Gabriela Dulavová, 055/7883272 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail.: dulavova @ kosicezapad.sk