Opatrovateľská služba - terénna

Mestská časť Košice-Západ v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom mesta Košice zabezpečuje opatrovateľskú službu pre okres Košice II.

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe

  • odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách č. 448/2008,
  • odkázanej na pomoc pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
  • poskytuje sa v domácom prostredí prijímateľa, v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hodín denne
  • s rozsahom minimálne 20 hodín za kalendárny mesiac, pričom denný limit (rozsah) je minimálne 2 hodiny.

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

  1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada obec (Mesto Košice) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu;
  2. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku Magistrátu mesta Košice alebo na internete tu
  3. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný;
  4. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

 

Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov:

Druhy úkonov Suma
sebaobslužné úkony a základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatia a pod. 1,25 €
úkony starostlivosti o svoju domácnosť 3,05 €
ostatné úkony starostlivosti o domácnosť 2,25 €

Dovoz stravy do domácnosti v obedári prostredníctvom opatrovateľskej služby je zabezpečovaný za úhradu 0,75 €/1 obed.

Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Ďalší poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice
Homo homini, n.o. Kpt. Nálepku č. 1/U, T: 0914 143 640
Zborová diakonia – Cesta nádeje, Mlynská 23, T: 0910 950 920
Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Južná trieda 2, T: 0910 842 458
Seniorka, Hviezdoslavova 7, T: 0911 993 818
Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, T: 0903 782 836

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - terénna

Kontakt
Viera Ruszová 055/7883272 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail.: ruszova @ kosicezapad.sk
Bc. Gabriela Borovská, 055/7883272 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail.: borovska @ kosicezapad.sk