Opatrovateľská služba - terénna

Mestská časť Košice – Západ v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zabezpečuje opatrovateľskú službu. Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na sociálnu službu, kde je občan zaradený podľa zdravotného stavu do určitého stupňa sociálnej odkázanosti, a kde je určený odporúčaný rozsah hodín poskytovania terénnej sociálnej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Čo je opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba je forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje priamo v domácnosti klientov.

Komu sa poskytuje – klienti opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba slúži na riešene nepriaznivej sociálnej situácie fyzických osôb z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
Mestská časť Košice – Západ poskytuje opatrovateľskú službu obyvateľom mestských častí: Západ, KVP, Luník IX, Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov.

Ako požiadať o opatrovateľskú službu?

  1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada Mesto Košice o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu;
  2. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku Magistrátu mesta Košice alebo na internete tu
  3. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný;
  4. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.


Suma úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti podľa druhov úkonov

Druhy úkonov Suma
 I. sebaobslužné úkony  1,20 €
 II. úkony starostlivosti o svoju domácnosť s výnimkou umývania okien 2,00 €
 III. základné sociálne aktivity, dohľad, sprevádzanie k lekárovi, kultúrne podujatia a pod. 0,80 €


Ďalší poskytovatelia opatrovateľskej služby v meste Košice
Homo homini, n.o. Kpt. Nálepku č. 1/U 0914 143 640
Zborová diakonia – Cesta nádeje, Mlynská 23 0910 950 920
Arcidiecézna charita Košice, cirkevná organizácia, Južná trieda 2 0910 842 476

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN č. 130 O úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - terénna

Kontakt
Viera Ruszová 055/7883272 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309 ruszova @ kosicezapad.sk
Ing. Jarmila Vařeková, 055/7883272 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 309 varekova @ kosicezapad.sk