Oddelenie rozvoja

ODDELENIE ROZVOJA

V oblasti územného plánu

 • spolupracuje s mestom Košice vo veciach územného plánovania a územnoplánovacích podkladov
 • zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie mestskej časti a koordinuje činnosti s orgánmi územného plánovania
 • zabezpečuje činnosť Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja


V oblasti podnikateľských aktivít

 • prijímanie oznámení o prevádzkovej dobe/zmene prevádzkovej doby v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“)
 • pripravuje záväzné stanoviská a súhlasy k podnikateľskej činnosti v oblasti zdravotníctva
 • vedie evidenciu a vykonáva kontrolnú činnosť podnikateľských subjektov na území mestskej časti
 • pripravuje rozhodnutia a vykonáva činnosti vyplývajúce zo zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, udeľuje individuálnu licenciu na prevádzku hazardných hier, vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii, pripravuje vyjadrenia obce k umiestneniu hazardných hier, prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení, obsluhovaných priamo hráčmi a videohier a súhlasy k umiestneniu stávkových kancelárií, vykonáva správu odvodov do rozpočtu mestskej časti
 • v informačnom systéme vytvára správne poplatky za udelenie individuálnej licencie, zmeny licencie a za vyjadrenia obce k umiestneniu hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov


Na úseku správy trhoviska

 • vykonáva správu trhoviska
 • vedie evidenciu subjektov, ktorí poskytujú svoje tovary a služby na trhovisku
 • vydáva povolenia na predaj na trhovisku
 • vybavuje podnety a sťažnosti upozorňujúce na nedostatky v predaji na trhovisku


V oblasti výstavby

 • zabezpečuje investičnú činnosť miestneho významu
 • zabezpečuje prípravu dokumentácie pre investičnú výstavbu
 • zabezpečuje výstavbu a opravy parkovísk, kontajnerovísk, chodníkov, komunikácií, schodísk apod.
 • zabezpečuje výstavbu a opravy detských a športových ihrísk
 • zabezpečuje stanoviská k zámerom, územným konaniam, stavebným povoleniam a zastupuje na nich mestskú časť ako účastník konania
 • vedie evidenciu stavieb, prideľuje, mení a ruší súpisné čísla stavieb a vydáva potvrdenia o pridelení súpisného čísla a veku stavby
 • vykonáva v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ako prenesený výkon štátnej správy, posudzovanie žiadostí o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou
 • predkladá návrhy na pomenovanie nových ulíc


V oblasti dopravy

 • kontroluje stav chodníkov a komunikácií, svetelnej signalizácie, verejného osvetlenia, zvislého vodorovného dopravného značenia, verejných priestranstiev v mestskej časti
 • spolupracuje s Magistrátom mesta Košice pri vypracovávaní plánov rozvoja cestnej siete, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch v mestskej časti
 • zastupuje mestskú časť ako účastník územného konania pri projektoch rozvoja cestnej siete, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch v mestskej časti a iných dopravných stavieb


V oblasti životného prostredia

 • kontroluje stav zelene a čistoty v mestskej časti
 • pripravuje stanoviská k predkladanej projektovej dokumentácii na  výsadbu a obnovu zelene, krovín a stromov v mestskej časti
 • zabezpečuje nariadenie vykonania deratizácie na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení
 • zabezpečuje realizáciu ustanovení VZN Mestskej časti Košice - Západ o podmienkach držania psov, vedie evidenciu vzniku a zániku registračnej povinnosti psa, vydáva evidenčné známky pre psov, aktualizuje zoznam evidovaných psov na stránke mestskej časti
 • riadi a zabezpečuje pracovnú činnosť pracovníkov malých obecných služieb
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním podmienok určených VZN mesta o odpadoch,  pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 • vedie evidenciu hlásení o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo nariadením mesta
 • určuje stanovištia odpadových nádob, kontajnerov, veľkokapacitných kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane kontajnerov na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho odpadu zo záhrad a chatových osád
 • poskytuje občanom a podnikateľským subjektom  informácie o umiestnení zberných dvorov a informácie o nakladaní s odpadmi na území mesta
 • poskytuje obyvateľom ďalšie informácie týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a inými odpadmi
 • usmerňuje a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov z oblasti ochrany životného prostredia prevádzok v mestskej časti a ich okolia
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie výstavby, životného prostredia, verejného po-riadku a komunálneho rozvoja pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Západ
 • vedie a zabezpečuje aktualizáciu grafického informačného systému mestskej časti


Oddelenie rozvoja spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného  obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania vedenia mestskej časti, miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva