Oddelenie rozvoja

V oblasti územného plánu

 • spolupracuje s mestom Košice vo veciach územného plánovania a územnoplánovacích podkladov
 • zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie mestskej časti a koordinuje činnosti s orgánmi územného plánovania

V oblasti podnikateľských aktivít 

 • prijíma oznámenia o prevádzkovej dobe alebo zmene prevádzkovej doby v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“)
 • pripravuje záväzné stanoviská a súhlasy k podnikateľskej činnosti v oblasti zdravotníctva
 • vedie evidenciu a vykonáva kontrolnú činnosť podnikateľských subjektov na území mestskej časti
 • pripravuje rozhodnutia a vykonáva činnosti vyplývajúce zo zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, udeľuje individuálnu licenciu na prevádzku hazardných hier, vykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii, pripravuje vyjadrenia obce k umiestneniu hazardných hier, prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení, obsluhovaných priamo hráčmi a videohier a súhlasy k umiestneniu stávkových kancelárií, vykonáva správu odvodov do rozpočtu mestskej časti
 • v informačnom systéme vytvára správne poplatky za udelenie individuálnej licencie, zmeny licencie a za vyjadrenia obce k umiestneniu hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Na úseku správy trhoviska 

 • vykonáva správu trhoviska
 • vedie evidenciu subjektov, ktorí poskytujú svoje tovary a služby na trhovisku
 • vydáva povolenia na predaj na trhovisku
 • vybavuje podnety a sťažnosti upozorňujúce na nedostatky v predaji na trhovisku.

V oblasti výstavby 

 • zabezpečuje investičnú činnosť miestneho významu
 • zabezpečuje prípravu dokumentácie pre investičnú výstavbu
 • zabezpečuje výstavbu a opravy parkovísk, kontajnerovísk, chodníkov, komunikácií, schodísk apod.
 • zabezpečuje výstavbu a opravy detských a športových ihrísk
 • zabezpečuje stanoviská k zámerom, územným konaniam, stavebným povoleniam a zastupuje na nich mestskú časť ako účastník konania
 • vedie evidenciu stavieb, prideľuje, mení a ruší súpisné čísla stavieb a vydáva potvrdenia o pridelení súpisného čísla a veku stavby
 • predkladá návrhy na pomenovanie nových ulíc
 • vykonáva v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania prenesený výkon štátnej správy, posudzuje žiadostí o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“), kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok a čerpanie podpory poskytnutej z ŠFRB pred jej úhradou bankou.

V oblasti dopravy 

 • kontroluje stav chodníkov, komunikácií, svetelnej signalizácie, verejného osvetlenia, zvislého vodorovného dopravného značenia, verejných priestranstiev v mestskej časti
 • spolupracuje s Mestom Košice pri vypracovávaní plánov rozvoja cestnej siete, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch v mestskej časti
 • zastupuje mestskú časť ako účastník územného konania pri projektoch rozvoja cestnej siete, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch v mestskej časti a iných dopravných stavieb.

V oblasti životného prostredia

 • kontroluje stav zelene a čistoty v mestskej časti
 • pripravuje stanoviská k predkladanej projektovej dokumentácii na výsadbu a obnovu zelene, krovín a stromov v mestskej časti
 • zabezpečuje nariadenie vykonania deratizácie na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení
 • zabezpečuje realizáciu ustanovení VZN o podmienkach držania psov, vedie evidenciu vzniku a zániku registračnej povinnosti psa, vydáva evidenčné známky pre psov, aktualizuje zoznam evidovaných psov na webovom sídle mestskej časti
 • riadi a zabezpečuje činnosť pracovníkov malých obecných služieb
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním podmienok určených Mestom Košice vo VZN o odpadoch, pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
 • vedie evidenciu hlásení o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo VZN mesta
 • určuje stanovištia odpadových nádob, kontajnerov, veľkokapacitných kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane kontajnerov na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho odpadu zo záhrad a chatových osád
 • poskytuje obyvateľom a podnikateľským subjektom informácie o umiestnení zberných dvorov a informácie o nakladaní s odpadmi na území mesta Košice
 • poskytuje obyvateľom ďalšie informácie týkajúce sa nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a inými odpadmi
 • usmerňuje a kontroluje dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, prevádzok v mestskej časti
 • vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu
 • vedie a zabezpečuje aktualizáciu grafického informačného systému mestskej časti.

V oblasti strategického plánovania, projektového manažmentu a procesného riadenia

 • spracováva, implementuje, aktualizuje, monitoruje a hodnotí strategické rozvojové dokumenty
 • navrhuje, monitoruje a hodnotí napĺňanie ukazovateľov programového rozpočtu v súvislosti s cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mestskej časti a ďalšími rozvojovými dokumentmi
 • monitoruje, vyhodnocuje a predkladá informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných finančných zdrojov, o ktoré sa môže uchádzať mestská časť
 • pripravuje žiadosti o financovanie projektov z fondov EÚ a iných mimorozpočtových zdrojov
 • realizuje, monitoruje a hodnotí projekty v zmysle podpísaných projektových a grantových zmlúv.

Zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja pri miestnom zastupiteľstve.

Oddelenie rozvoja spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

Nastavenia cookies