Oddelenie kultúry

ODDELENIE KULTÚRY

 • tvorí programové aktivity a zámery mestskej časti v oblasti kultúry a spoločenského rozvoja a realizuje ich 
 • pripravuje a implementuje projekty financované z mimorozpočtových verejných a súkromných zdrojov
 • produkčne zabezpečuje podujatia a aktivity mestskej časti rôzneho druhu - kultúrne a športové podujatia s dosahom na lokálnu, regionálnu i celoslovenskú úroveň, výchovno-vzdelávacie aktivity, činnosť umeleckých kolektívov a krúžkov záujmovo-umeleckej činnosti 
 • monitoruje aktivity subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania a športu v mestskej časti a rozvíja s nimi spoluprácu 
 • podieľa sa na marketingu a komunikácii činnosti najmä tradičných a významných podujatí 
 • buduje partnerstvá s partnerskými organizáciami a implementuje výstupy z týchto stretnutí 
 • zabezpečuje prípravu a organizuje stretnutia volených predstaviteľov mestskej časti s obyvateľmi mestskej časti pri ich životných jubileách, zabezpečuje účinkujúcich pri sobášoch, uvítaniach detí do života a Zlatej svadby 
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti, ktoré sa realizujú v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub na ulici Zuzkin park 4 v Košiciach
 • pripravuje návrhy zmluvných vzťahov, ktorých predmetom je krátkodobý a pravidelne sa opakujú-ci nájom nebytových priestorov a zariadení Átrium klubu, spolupracuje pri organizovaní podujatí, výpožičke nebytových priestorov a hnuteľného majetku
 • spolupracuje s materskými školami, základnými školami, strednými školami, gymnáziami, vysoký-mi školami, centrami voľného času a s ďalšími inštitúciami, umeleckými kolektívmi i jednotlivcami, formou ich zapájania do programov a aktivít organizovaných mestskou časťou
 • aktívne spolupracuje s masmédiami pri propagácii jednotlivých podujatí mestskej časti 
 • graficky a obsahovo spracováva propagačné materiály a informačný spravodaj mestskej časti 
 • zabezpečuje fotodokumentáciu a spracováva tlačové správy z jednotlivých podujatí a zverejňuje ich na webovom sídle mestskej časti
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie kultúry, mládeže a športu pri miestnom zastupiteľstve.

 
Oddelenie kultúry spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného  obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti 
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.