Miestna rada

Mgr. Peter Berinšter
JUDr. Ing. Peter Huba PhD.
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Ing. Adrián Weiszer


ÚLOHY MIESTNEJ RADY

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
Miestna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, podľa schváleného časového harmonogramu rokovaní, v odôvodnených prípadoch aj v inom termíne. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Zasadnutia miestnej rady sú neverejné.


Rokovací poriadok Miestnej rady 

 
Materiály na zasadnutia Miestnej rady

 

Rok 2020

Dokumenty

Rok 2019

Dokumenty