Matrika a evidencia

    

ODDELENIE MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA

Na úseku matriky

 • zabezpečuje výkon matričnej agendy (rodnej, sobášnej a úmrtnej) v súlade s platnou legislatívou
 • plní úlohy, v súlade s požiadavkami Ministerstva vnútra SR a Okresného úradu Košice, súvisiace s matričnou agendou
 • spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
 • pripravuje podklady pre Štatistický úrad SR
 • vykonáva opravy údajov v REGOB SR
 • vedie archív matričného úradu a vedie archív matričných kníh od roku 1939 - 1945 za obce Myslava, Bukovec, Pereš a od roku 1982 za Matričný úrad Košice II
 • pripravuje zbierky listín matričného úradu pre Okresný úrad Košice
 • preberá hlásenia o úmrtí občanov bez konkrétnej adresy zomrelých v matričnom obvode Košice II počas 24 hodín
 • spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR pri zabezpečení sobášov s cudzincom na území SR a v cudzine
 • poskytuje informácie Migračnému úradu MVSR za účelom odhaľovania uzavretia manželstva za účelom získania pobytu na území SR a odhaľovania falošných dokladov

Na úseku evidencie obyvateľstva

 • vedie evidenciu pobytu obyvateľstva pre Mestskú časť Košice - Západ  
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
 • plní úlohy súvisiace s prípravou volieb, referenda a sčítania ľudu
 •  

Na úseku vnútornej správy

 • zabezpečuje vybavovanie rôznych druhov dožiadaní podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa obyvateľov mestskej časti, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a v rámci súčinnosti zverejňuje doručené verejné vyhlášky
 • potvrdzuje údaje o osobných a rodinných pomeroch obyvateľov mestskej časti
 • zabezpečuje výkon osvedčovania listín a podpisov na listinách
 • prejednáva priestupky - riešenie zásahu do pokojného stavu - v zmysle § 5 zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného  obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania vedenia mestskej časti, miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 •  

 

Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet
3.1.2014

Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet

Od stredy 1. januára 2014 ministerstvo vnútra sprístupnilo prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o služby z agendy hlásenia pobytu z projektu Elektronické služby Centrálnej ohlasovne /ES CO/