Majetkové oddelenie

MAJETKOVÉ ODDELENIE

 • spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve a správe mestskej časti
 • realizuje procesy vo verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
 • zabezpečuje dodávky tovarov, služieb a stavebných prác, pripravuje podklady, likviduje úhrady, sleduje záväzky a pohľadávky
 • zabezpečuje úlohy na úseku hospodárskej správy, evidencie majetku, skladového hospodárstva, motorových vozidiel a upratovania
 • zabezpečuje prevádzku informačných systémov, hardvérového a softvérového vybavenia
 • zabezpečuje činností vyplývajúce z bezpečnostného projektu mestskej časti
 • zabezpečuje bezpečnostno-technické služby, požiarnu ochranu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • zabezpečuje úlohy v oblastí civilnej ochrany obyvateľstva
 • zabezpečuje činností v procese prípravy volieb a referenda
 • organizuje práce pridelených osôb v rámci aktivačných činností
 •  

Majetkové oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania vedenia mestskej časti, miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva