Majetkové oddelenie

MAJETKOVÉ ODDELENIE

V oblasti správy nehnuteľného a hnuteľného majetku

Nájomné vzťahy:

 • pripravuje návrhy nájomných zmlúv v majetkovej oblasti, aktualizuje zmluvné vzťahy v súlade  s právnymi predpismi a vývojom trhu
 • realizuje procesy v súvislosti s výberom zmluvných partnerov
 • sleduje a manažuje pohľadávky v tejto oblasti
 • navrhuje postupy pre efektívne využívanie majetku.

Zabezpečuje  služby energetického manažmentu:

 • pripravuje návrhy zmlúv a dodatkov pre dodávky energií
 • kontroluje služby dodávok energií
 • vykonáva rozúčtovanie služieb pre nájomcov.

Zabezpečuje služby údržby majetku vrátane technických zariadení budov:

 • vedie evidenciu majetku a technických zariadení
 • pripravuje návrhy zmlúv, manažuje opravy, komunikuje s dodávateľmi, kontroluje realizované práce
 • realizuje údržbu majetku vlastnými zamestnancami.

Zabezpečuje služby požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

 • komunikuje  s dodávateľom služieb
 • poskytuje súčinnosť  pri príprave interných noriem z tejto oblasti.

V oblasti verejného obstarávania

 • v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou normou usmerňuje a zabezpečuje procesy v súvislosti s výberom dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác
 • pripravuje Plán verejného obstarávania a  kontroluje jeho dodržiavanie
 • realizuje povinnosti verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie, vyplývajúce z aktuálneho zákona o verejnom obstarávaní.

V oblasti hospodárskej správy

 • vedie evidenciu majetku a investícií mestskej časti
 • vedie evidenciu obežného majetku na sklade
 • zabezpečuje činnosti v súvislosti s ochranou a poistením majetku
 • zabezpečuje obnovu kancelárskeho a technického vybavenia
 • zabezpečuje  dodávky tovarov a služieb pre jednotlivé oddelenia
 • pripravuje podklady pre úhradu tovarov, služieb a stavebných prác, sleduje záväzky a pohľadávky v tejto oblasti
 • realizuje služby autodopravy
 • realizuje upratovanie interiérov a exteriérov budov a údržbu záhrady.

V oblasti civilnej obrany

 • realizuje úlohy mestskej časti v tejto oblasti.

Projektové úlohy

 • v súvislosti s organizovaním volieb a referenda zabezpečuje zmluvné vzťahy pre umiestnenie volebných miestností a materiálno-technické vybavenie okrskov.

Majetkové oddelenie spolupracuje s príslušnými oddeleniami pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2002 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.