Kriteriálne hodnotenie

V súvislosti s potrebou vyhodnotenia platného PHSR k ultimu r. 2010 pre odpočet už zrealizovaných akcií a zadefinovaním aktuálnych potrieb za účelom prijatia operačného plánu pre roky 2011 – 2014 vykonali zamestnanci MČ pod vedením starostu MČ a prednostu miestneho úradu MČ monitoring stavu verejných priestranstiev po jednotlivých Luníkoch od Luníka I až po Luník VIII . Monitoring bol zameraný na identifikáciu potrieb výstavby, opráv a údržby spevnených plôch v členení: parkovacie plochy a chodníky , ako aj zistenia lokalít s budúcim riešením nedostatku parkovacích plôch formou výstavby nadzemných hromadných garáží ako aj lokalít pre rezidenčné parkovanie vo vnútroblokových priestoroch skupín obytných domov.

Dokumenty