Komisie 2014 - 2018

Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány Miestneho zastupiteľstva, ktoré vymedzuje ich zloženie a úlohy. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených Miestnym zastupiteľstvom.

Podnety na prerokovanie aktuálnych úloh v komisii MZ predkladajú spravidla poslanci, starosta MČ, zástupca starostu, miestnu kontrolór, prednosta Miestneho úradu, vedúci oddelení Miestneho úradu, alebo aj obyvatelia Mestskej časti.
Obyvatelia predkladajú svoje podnety priamo predsedovi komisie alebo prostredníctvom tajomníka komisie.

Zasadnutia komisií sa konajú podľa potreby, najmenej jedenkrát za dva mesiace.


Komisie sa riadia rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ.

Nastavenia cookies