Informácie o dotáciách

Nové pravidlá pre poskytovanie dotácií sú upravené vo Všeobecnom záväznom nariadení Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií , ktoré nadobudlo účinnosť 22.5.2015.
Dotácia nemôže byť poskytnutá spätne na aktivity, ktoré  už boli realizované.

Starosta MČ schvaľuje poskytnutie dotácie do výšky 200 eur.

V prípade dotácie s požadovanou sumou nad 200 EUR, o žiadostiach rozhoduje Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ.
V týchto prípadoch je potrebné podať písomnú žiadosť vrátane príslušných dokladov:
a) pre aktivity s termínom realizácie v 1. polroku nasledujúceho roka najneskôr do 30.11. predchádzajúceho roka,
b) pre aktivity s termínom realizácie v 2. polroku bežného roka najneskôr do 10.5. bežného roka.

Informácie:
Alena Geschwandtnerová
Ekonomické oddelenie
mail: geschwandtnerova @ kosicezapad.sk 
mobil: 0911 670 019

Dokumenty