Ekonomické oddelenie

V oblasti rozpočtovania

 • zodpovedá za zostavenie viacročného programového rozpočtu, metodicky usmerňuje rozpočtový proces
 • vypracováva výsledky hospodárenia mestskej časti a predkladá ich starostovi mestskej časti
 • zostavuje záverečný účet mestskej časti
 • zabezpečuje spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení počas rozpočtového roka
 • zabezpečuje spracovanie monitorovacej a hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu počas rozpočtového roka
 • sleduje a vykonáva vyúčtovanie účelových dotácií vo vzťahu k rozpočtu Slovenskej republiky
 • sleduje a vykonáva vyúčtovanie účelových dotácií vo vzťahu k mestu Košice
 • spracováva údaje o schválenom rozpočte, jeho úpravách a poskytuje informácie o jeho čerpaní v systéme RIS SAM.

V oblasti účtovníctva

 • vedie a zodpovedá za účtovníctvo mestskej časti a koordinuje všetky úlohy s tým spojené
 • zabezpečuje zostavenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
 • zabezpečuje obeh účtovných dokladov
 • zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu
 • zodpovedá za prípravu podkladov pre vypracovanie auditu
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankovými ústavmi
 • vykonáva pokladničné operácie
 • organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku mestskej časti a majetku zvereného mestskej časti do správy
 • komplexne zabezpečuje oblasť mzdovej agendy
 • eviduje, zverejňuje došlé faktúry a rozdeľuje na spracovanie na príslušné oddelenia.

V oblasti poskytovania dotácií v zmysle  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií

 • poskytuje informácie o spôsobe správneho podania žiadosti resp. vyúčtovania poskytnutých dotácií
 • prijíma žiadosti o poskytnutie dotácie, vedie ich evidenciu, vykonáva finančnú kontrolu a následne ich predkladá na rozhodnutie orgánom mestskej časti
 • vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácie a oznámenia o poskytnutí dotácie a zabezpečuje ich doručenie žiadateľovi
 • zabezpečuje propagáciu mestskej časti pri poskytnutých dotáciách
 • vykonáva administratívnu finančnú kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií, vrátane návrhu opatrení na ich doplnenie a nápravu, zabezpečuje uplatnenie prípadných sankcií pri nedodržaní podmienok poskytnutia dotácie
 • navrhuje, monitoruje a hodnotí napĺňanie ukazovateľov programového rozpočtu v previazanosti na ciele a opatrenia Programu rozvoja Mestskej časti Košice-Západ v oblasti dotačných programov.

Zabezpečuje podmienky pre činnosť Finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve.
 
Ekonomické oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

 

Nastavenia cookies