Ekonomické oddelenie

EKONOMICKÉ ODDELENIE

V oblasti rozpočtovania

 • zodpovedá za zostavenie viacročného programového rozpočtu, metodicky usmerňuje rozpočtový proces
 • vypracováva výsledky hospodárenia mestskej časti a predkladá ich starostovi
 • zostavuje záverečný účet mestskej časti
 • zabezpečuje spracovanie a predkladanie rozpočtových opatrení počas rozpočtového roka
 • zabezpečuje spracovanie monitorovacej a hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu počas rozpočtového roka
 • sleduje a vykonáva vyúčtovanie účelových dotácií vo vzťahu k rozpočtu Slovenskej republiky
 • sleduje a vykonáva kontrolu vyúčtovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v zmysle zákona
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie finančnej pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Západ
 • spracováva údaje o schválenom rozpočte, jeho úpravách a poskytuje informácie o jeho čerpaní v systéme RIS SAM
 •  

V oblasti účtovníctva

 • vedie a zodpovedá za účtovníctvo mestskej časti a koordinuje všetky úlohy s tým spojené
 • zabezpečuje zostavenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy
 • zabezpečuje obeh účtovných dokladov
 • zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu účtovného rozvrhu
 • zodpovedá za prípravu podkladov pre vypracovanie auditu
 • zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankovými ústavmi
 • vykonáva pokladničné operácie
 • organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku mestskej časti  a majetku zvereného mestskej časti do správy
 • komplexne  zabezpečuje  oblasť mzdovej agendy
 • eviduje, zverejňuje došlé faktúry a rozdeľuje na spracovanie na príslušné oddelenia
 •  

V oblasti strategického plánovania, projektového manažmentu a procesného riadenia

 • spracováva, implementuje, aktualizuje, monitoruje a hodnotí strategické rozvojové dokumenty najmä Program rozvoja mestskej časti
 • navrhuje, monitoruje a hodnotí napĺňanie ukazovateľov programového rozpočtu v súvislosti s cieľmi a opatreniami Programu rozvoja mestskej časti a ďalšími rozvojovými dokumentmi
 • monitoruje, vyhodnocuje a predkladá informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ a iných finančných zdrojov, o ktoré sa môže uchádzať mestská časť
 • pripravuje žiadosti o financovanie projektov z fondov EÚ a iných mimorozpočtových zdrojov
 • realizuje, monitoruje a hodnotí projekty v zmysle podpísaných projektových a grantových zmlúv

Ekonomické oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného  obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania vedenia mestskej časti, miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 •