Dobrovoľnícka činnosť

Čo je dobrovoľnícka činnosť
Je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.

Kto môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť
Dobrovoľnícka služba je určená pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR viac ako 12 mesiacov, občanov nad 50 rokov veku a občanov so základným vzdelaním. Dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať len raz počas evidencie na ÚPSVaR. Pri opakovanej evidencii môže nezamestnaný vykonávať dobrovoľnícku službu len v prípade, ak ide o občana nad 50 rokov veku, alebo občana so základným vzdelaním. Nezamestnaný dobrovoľník ostáva naďalej v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Okrem vyššie uvedenej formy dobrovoľníctva je možné vykonávať aj tzv. „bezplatnú“ dobrovoľnícku činnosť, kde dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia, bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.

Postup pri žiadosti o vykonávanie dobrovoľníckej činnosti
Uchádzači o zamestnanie sa osobne informujú o možnosti vykonávania dobrovoľníckej činnosti na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Západ,  prípadne si môžu podať žiadosť na ÚPSVaR, Popradská 74 u svojho sprostredkovateľa – oddelenie služieb pre občana.

Podmienky výkonu dobrovoľníckej činnosti pre Mestskú časť Košice-Západ
Rozsah práce: 80 hodín mesačne (20  hod. za týždeň), najviac však 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Náplň práce: Výkon činností najmä v sociálnej a kultúrnej oblasti,  napr.:

  • aktivity sociálneho typu – opatrovateľská služba, rozvoz stravy
  • pomocné práce pri organizovaní kultúrnych podujatí

Finančné ohodnotenie: mesačný dobrovoľnícky príspevok vo výške sumy životného minima.


Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Zákon č. 417/2013 Z. z.

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve

Kontakt
Bc. Zuzana Kráľovská, 055/7883271, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 307, kralovska @ kosicezapad.sk
PhDr. Adela Kovalčinová, +421905613976, Trieda SNP 39, 1.p. č.d. 111, kovalcinova @ kosicezapad.sk
(bezplatná dobrovoľnícka činnosť)

Nastavenia cookies