Denné centrum


Čo je denné centrum

Hlavným poslaním DC je podnecovať aktivitu seniorov,  rodičov s deťmi a starých rodičov s vnúčatami, integrovať ich do života v spoločnosti, a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby, a to najmä:.
a) organizovaním podujatí, prednášok, školení a akcií pre návštevníkov DC,
b) organizovaním podujatí pre verejnosť,
c) spoluprácou návštevníkov DC pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov mestskej časti a mesta Košice, osamelých seniorov a v prospech určených fyzických osôb – osamelých, chorých seniorov a pod.,
d) zabezpečovaním špeciálneho poradenstva podľa záujmu seniorov (lekár, psychológ, právnik, sociálny pracovník, historik a pod.).

DC je pre návštevníkov sprístupnené v stanovených otváracích hodinách, ktoré určuje Mestská časť Košice - Západ:
- seniori: každý pondelok až piatok v čase od 14:00 do 17:00 hod.
- rodičia s deťmi a starí rodičia s vnúčatami: každý pondelok až piatok v čase od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:30 hod.
- počas sviatkov a voľných dní je DC otvorené podľa potreby.

DC vykonáva svoju činnosť podľa vopred stanoveného programu.

Naše denné centrum zastrešuje:

Kluby seniorov

Terasáčik – centrum pre rodičov s deťmi

 

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Organizačno - prevádzkový poriadok denného centra Mestskej časti Košice - Západ

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

Kontakt
Ing. Timea Nemcová T: +421908603468, Terasáčik, Laborecká 2 Košice, veľká budova prízemie

Klub seniorov, 055/6443027, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad MC
Klub kresťanských seniorov, 055/6440334, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS
Klub maďarských seniorov, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS

Nastavenia cookies