Činnosť oddelenia

ORGANIZAČNO-PRÁVNE ODDELENIE

Na organizačnom úseku

 • vykonáva administratívne a organizačné činnosti pre prácu starostu mestskej časti, zástupcu starostu mestskej časti a prednostky miestneho úradu
 • po stránke organizačnej a technickej, v spolupráci s ostatnými oddeleniami, zabezpečuje  prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
 • zabezpečuje personálnu agendu mestskej časti
 • zabezpečuje výkon správy registratúry miestneho úradu
 • plní úlohy administrátora agendy sťažností a petícií v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internou smernicou
 • poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v spolupráci s ostatnými oddeleniami 
 • poskytuje súčinnosť zmluvným partnerom pri plní úloh súvisiacich s pracovnou zdravotnou službou
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice – Západ

Na právnom úseku

 • poskytuje konzultácie oddeleniam miestneho úradu ohľadom dodržiavania platných právnych predpisov pri výkone pôsobnosti mestskej časti
 • vypracúva odborné a právne stanoviská, vyjadrenia alebo usmernenia zamerané na zabezpečenie plnenia úloh mestskej časti v súlade s platnými právnymi predpismi
 • vypracováva a poskytuje súčinnosť pri spracovávaní návrhov vnútroorganizačných právnych noriem mestskej časti a vedie ich evidenciu
 • vypracováva všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti vrátane vykonávania ich aktualizácie a vedie ich evidenciu 
 • pripravuje návrhy zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov, zabezpečuje odborné podklady k týmto návrhom, vedie ich evidenciu a kontroluje evidenciu zmlúv v informačnom systéme
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mestskej časti, spracováva mesačné prehľady o stave vymáhania pohľadávok
 • poskytuje súčinnosť súdnym exekútorom pri výkone exekúcií v mestskej časti
 • zabezpečuje zverejňovanie dražobných vyhlášok
 • vedie evidenciu upovedomení o začatí exekučných konaní a exekučných príkazov,  doručené mestskej časti na základe miestnej a vecnej príslušnosti
 • sleduje legislatívne normy SR a ich zmeny,  poskytuje informácie dotknutým  oddeleniam a zabezpečuje ich rozpracovanie na podmienky mestskej časti
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie legislatívno právnej a sociálnej pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Západ

 Organizačno-právne oddelenie spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného  obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác