Chcem predávať

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby:
Fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
Dokumenty potrebné pri žiadosti:
1. Živnostenský list
2. Fotokópia strany označenej ako záznamy daňového úradu Záznamy daňového úradu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice

Fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (aj občania iných štátov EU)
Dokumenty potrebné pri žiadosti:
1. Potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní poľnohospodárskej výroby
2. Žiadateľ sa preukáže že je vlastníkom alebo nájomcom pozemku, alebo má obdobný vzťah k takému pozemku
3. Čestné vyhlásenie s uvedeným ustanovením osobitného predpisu že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladňu
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti

Fyzické osoby predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou (aj občania iných štátov EU)
Dokumenty potrebné pri žiadosti:
1. Potvrdenie obce o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní poľnohospodárskej výroby
2. Žiadateľ sa preukáže že je vlastníkom alebo nájomcom pozemku, alebo má obdobný vzťah k takému pozemku
3. Čestné vyhlásenie s uvedeným ustanovením osobitného predpisu že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladňu
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti

Predajný a prevádzkový čas na trhovisku Luník II
od 1.3. do 31.10.
 

deň predajný a prevádzkový čas
Pondelok 6:00 19:00
Utorok 6:00 19:00
Streda 6:00 19:00
Štvrtok 6:00 19:00
Piatok 6:00 19:00
Sobota 6:00 19:00
Nedeľa zatvorené

od 1.11. do 28.(29.)2.

deň predajný a prevádzkový čas
Pondelok 8:00 18:00
Utorok 8:00 18:00
Streda 8:00 18:00
Štvrtok 8:00 18:00
Piatok 8:00 18:00
Sobota 8:00 18:00
Nedeľa zatvorené

Povolený predaj výrobkov a služieb na trhovisku Luník II
- Rastlinné výrobky
- Čerstvé huby a ostatné lesné plody
- Potravinárske výrobky
- Včelí med a produkty
- Slepačie vajcia
- Trhové konzumné ryby
- Surové kravské mlieko
- Výrobky z ovčieho mlieka
- Knihy, denná a periodická tlač
- Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
- Sezónne ozdobné a úžitkové predmety
- Žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
- Spotrebné výrobky –domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky, športové potreby, hračky, kožená galantéria
- Vlastné použité výrobky
- Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
- Oprava dáždnikov
- Oprava a čistenie obuvi
- Oprava textílií
- Kľúčové služby
- Čistenie peria
- Pohostinské a reštauračné služby
- Rýchle občerstvenie a stravovanie
- Oprava hodín
- Brašnárstvo
- Výroba obťahovanie gombíkov

Povinnosti predávajúcich a poskytovateľov služieb
- Označiť svoje predajné zariadenie (v zmysle § 30 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní)
- Dodržiavať trhový poriadok
- Používať elektronickú registračnú pokladnicu (v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov)
- Zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
- Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim  spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia
- Predávať zdravotne neškodné a kvalitné potraviny
- Vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené alebo deformované
- Zabezpečiť hygienu predaja (v zmysle §12zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších prepisov)
- Zaplatiť stanovené nájomné a náklady (za služby a spojené s nájmom určené správcom trhoviska)
- Predložiť na požiadanie správcovi trhoviska:
- doklad o oprávnení na podnikanie, resp. povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku a preukaz totožnosti
- povolenie na užívanie predajného zariadenia doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu
- doklad o nadobudnutí tovaru
- pri predaji húb osvedčenie o ich znalosti
- pri predaji rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti platný platobný výmer na daň z nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok, potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní poľnohospodárskej výroby vydáva obecný úrad z miesta trvalého bydliska občana

Na trhovisku Luník II je zakázaný predaj:
- Zbraní a streliva
- Výbušnín a pyrotechnických výrobkov
- Tlačovín a iných vecí, ktoré ohrozujú mravnosť
- Tabaku a tabakových výrobkov
- Liehu, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov
- Jedov, omamných a psychotropných látok,
- Liekov
- Automobilov, motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
- Chránených druhov živočíchov, exemplárov voľne žijúcich živočíchov a nebezpečných živočíchov
- Živých zvierat s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
- Chránených rastlín, exemplárov rastlín a inváznych druhov rastlín
Osobitné obmedzenia (včelí med, vajcia, huby, ryby, vianočné stromčeky, mliečne výrobky- len pojazdný predaj)


VZN MČ Košice - Západ č. 3/2011, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luníku II - úplné znenie (pomôcka)

Cenníky a tlačivá