Zverejnenie kontaktnej adresy na účely delegovania členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti Košice-Západ v lehote do 08. januára 2020 do 24.00 h.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky.

Elektronicky,  na e-mailovú adresu volby@kosicezapad.sk, sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.
Odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na mestskej časti Košice-Západ telefonicky na čísle +421557883200.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu: Mestská časť Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice.
Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  2. meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  3. meno, priezvisko a podpis osoby:
  • oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania volieb, je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie starostu obce, prednostu okresného úradu, predsedu volebnej komisie s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadania volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo jeho náhradníka v deň konania volieb.