Zmeny územného plánu

Do textovej i grafickej časti dokumentácie je možné nahliadnuť na Magistráte mesta Košice, oddelení ÚHA, alebo na webovej stránke mesta www.kosice.sk od 24.10.2011.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné podať písomne a doručiť najneskôr do 22.11.2011 na adresu: Mesto Košice, Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Tr. SNP, 48/A, 040 11 Košice.

informácie o návrhoch na zmeny územného plánu, ako aj možnosti pripomienkovania návrhov nájdete na stránke:

www.kosice.sk/article.asp