Zberný dvor

Spoločnosť KOSIT, a.s.

v spolupráci s mestom Košice otvorilo 20. novembra 2007 zberný dvor na  Popradskej ulici v Košiciach

 

Otvárací čas zberného dvora v Košiciach na Popradskej ul.

Zimný režim

Od 1.októbra do 31. marca

Po – Pia : 9 00 – 17 00

So : 8 00 – 15 00

Letný režim

Od 1. apríla do 30. septembra

Po –So : 7 00 – 18 00

 

Zoznam druhov odpadov s ktorými sa v zariadení nakladá:

· Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

· Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

· Opotrebované pneumatiky

· Olejové filtre

· Časti inak nešpecifikované

· Zmesi betónu, tehál, obkladačiek dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

· Sklo

· Šatstvo

· Textílie

· Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (žiarivky, žiarovky, teplomer a iné)

· Vyhradené zariadenia obsahujúce chlórfluorové uhľovodíky (napr. chladničky, mrazničky)

· Oleje a tuky (odpadové oleje)

· Farby, lepidlá, živice

· Batérie a akumulátory

· Elektronický šrot obsahujúci nebezpečné časti

· Drevo

· Plasty

· Kovy

· Biologický rozložiteľný odpad

· Objemný odpad (napr. nábytok, dvere a iné)

 

KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice, tel.:055/727 07 11, www.kosit.sk