Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2020

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na  rok 2020 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2020 bol zostavený  ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol  zostavený ako prebytkový vo výške 5 534 € a  kapitálový  rozpočet ako schodkový vo výške 314 300 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 5 534 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 308 766 €.
Programový rozpočet mestskej časti Košice-Západ bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice-Západ dňa 16.12.2019 uznesením č. 86-16/12-2019.

Dokumenty