Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2019

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na  rok 2019 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2019 bol zostavený  ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol  zostavený ako prebytkový vo výške 42 122 € a  kapitálový  rozpočet ako schodkový vo výške 373 910 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 42 122 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 331 788 €.
Programový rozpočet mestskej časti Košice-Západ bol schválený Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice-Západ dňa 26.02.2019 uznesením č. 22-26/02-2019.