Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2017

Mestská časť Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 53 047 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 444 240 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 53 047 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 391 193 €. Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2017 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 13.12.2016 uznesením č. 147-13/12-2016.