Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2018

Mestská časť Košice-Západ zostavila programový rozpočet na rok 2018 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 12 721 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 470 971 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 12 721 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 458 250 €. Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2018 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 12.12.2017 uznesením č. 212-12/12-2017.