Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016

Mestská časť Košice - Západ zostavila programový rozpočet na  rok 2016 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2016 bol zostavený  ako vyrovnaný. Bežný rozpočet  bol  zostavený   ako  prebytkový vo výške 62 866 € a  kapitálový  rozpočet ako schodkový vo výške 314 480 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 62 866 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 251 614 €.
Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2016 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 15.12.2015  uzneseniami č. 84-15/12-2015 a č. 85-15/12-2015.