Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2015 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 58 903 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 243 950 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 58 903 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 185 047 €.
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2015 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 17.2.2015 uznesením č. 16-17/02-2015.

Dokumenty