Majetok a financie

Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2014

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2014 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 44 860 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 332 000 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 44 860 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 287 140 €.
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2014 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 10.12.2013 uznesením č. 231-10/12-2013.

Dokumenty