Majetok a financie

Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti