Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mestskej časti Košice-Západ na prenájom majetku.

Dokumenty