Zámer prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mestskej časti Košice-Západ na prenájom majetku.

Dokumenty