XVIII. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 22.06.2021

Informácie

Uznesenia prijaté na XVIII. zasadnutí MZ 22.06.2021 Súbor pdf - (320.51 kB)

Zápisnica z XVIII. zasadnutia MZ 22.06.2021 Súbor pdf - (682.33 kB)

Hlasovanie poslancov na XVIII. zasadnutí MZ - 22.06.2021 Súbor pdf - (212.7 kB)


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

XVIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 22. júna 2021 (utorok) so začiatkom o 14.30 hod.

v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Slovo pre verejnosť
6. Prezentácia zámeru výstavby haly pre ľadový hokej pri ZŠ Považská, ústna informácia
7. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom od XV. rokovania miestneho zastupiteľstva bod č. 7
8. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve, ústna informácia
9. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVII. rokovania miestneho zastupiteľstva bod č. 9
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 2. polrok 2021 bod č. 10
11. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 18.5.2021 do 22.6.2021 bod č. 11
12. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu za rok 2020 bod č. 12
13. Záverečný účet mestskej časti Košice-Západ za rok 2020 bod č. 13
14. Informácia o úprave č. 1 programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2021

bod č. 14

15. Žiadosti o poskytnutie dotácií na 2. polrok 2021 podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií bod č. 15
16. Aktualizácia zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ a členov komisií - neposlancov bod č. 16
17. Prehľad stavu rozvojových investičných aktivít mestskej časti bod č. 17
18. Interpelácie poslancov 
19. Rôzne 
20. Záver 

Mgr. Marcel Vrchota