XVII. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 18.05.2021

Informácie

Uznesenia prijaté na XVII. zasadnutí MZ 18.05.2021 Súbor pdf - (251.49 kB)

Zápisnica z XVII. zasadnutia MZ 18.05.2021 Súbor pdf - (505.59 kB)

Hlasovanie poslancov na XVII. zasadnutí MZ - 18.05.2021 Súbor pdf - (216.5 kB)


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

XVII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 18. mája 2021 (utorok) so začiatkom o 14.30 hod.

v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Slovo pre verejnosť
6. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVI. rokovania miestneho zastupiteľstva bod č. 6
7. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 09.03.2021 do 18.05.2021 bod č. 7
8. Informácia o úprave č. 8 Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2020 bod č. 8
9. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice-Západ v 2. polroku  2020 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií bod č. 9
10. Aktualizácia výšky príspevku na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určených sobášnych dní, mimo úradne určenej miestnosti a pri delegovaných sobášoch bod č. 10
11. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektov „Revitalizácia Katkin park“ a „Revitalizácia Park Narcisová“ na základe výzvy č. IROP-PO4-SC431-2021-65 bod č. 11
12. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice bod č. 12
13. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. - križovatka ulíc Breznianska a Topoľčianska, Košice

bod č. 13

14. Stanovisko k žiadosti Mesta Košice - zámena pozemkov v k.ú. Terasa, informačný materiál bod č. 14
15. Interpelácie poslancov 
16. Rôzne 
17. Záver 

Mgr. Marcel Vrchota