XVI. zasadnutie MZ mestskej časti Košice - Západ 09.03.2021

Informácie

Uznesenia prijaté na XVI. zasadnutí MZ 09.03.2021

Zápisnica z XVI. zasadnutia MZ 09.03.2021

Hlasovanie poslancov na XVI. zasadnutí MZ 09.03.2021


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

XVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 09. marca 2021 (utorok) so začiatkom o 14.30 hod.

Toto rokovanie sa počas krízovej situácie uskutočni prostredníctvom prostriedkov komunikačnej technológie, s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica-Západ na území mestskej časti za obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020 bod č. 5
6. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XV. rokovania miestneho zastupiteľstva bod č. 6
7. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti za rok 2020 bod č. 7
8. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 15.12.2020 do 9.3.2021 bod č. 8
9. Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ bod č. 9
10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite Idanská ulica, Košice s Ing. N. S. bod č. 10
11. Uzatvorenie dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. NAJ 054/2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa bod č. 11
12. Správa o výkone terénnej sociálnej práce realizovanej na území Mestskej časti Košice-Západ v roku 2020 bod č. 12
13. Správa o činnosti Denného centra mestskej časti Košice-Západ a centra pre rodičov s deťmi Terasáčik za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 bod č. 13
14. Interpelácie poslancov 
15. Rôzne 
16. Záver 

Mgr. Marcel Vrchota