Výzva na predkladanie žiadostí o nefinančný príspevok

Výzva na  predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov,   resp. správcov bytových domov (ďalej len žiadateľ) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup rastlinného materiálu určeného na predzáhradku.

Výzva je adresovaná spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytových domov na území Mestskej časti Košice-Západ, ktorí majú záujem o skrášľovanie a revitalizáciu verejných priestranstiev a medziblokových priestorov (predzáhradky) v blízkosti bytových domov. V prípade že ste fyzickou osobou  - jednotlivcom  prosím obráťte sa so žiadosťou na Vášho správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi.  Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia majú prostredníctvom tejto výzvy možnosť získať materiálne plnenie vo forme sadeníc, kvetov, kríkov ako aj iného záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku. Výber zelene a materiálu pre každý projekt musí byť konzultovaný a odsúhlasený zmluvným partnerom Mestskej časti Košice-Západ, a to Správou mestskej zelene v Košiciach.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Revitalizácia zelených verejných priestranstiev a medziblokových priestorov, obnova a starostlivosť o predzáhradky pred bytovými blokmi.

CIEĽ: Zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalšie subjekty prostredníctvom obyvateľov bytových domov do revitalizácie a starostlivosti o verejné priestranstvá a medziblokové priestory.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTOV: Predzáhradky na území Mestskej časti Košice-Západ.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytových domov (právnické osoby). Oprávnenými žiadateľmi o príspevok nie sú fyzické osoby, neformálne skupiny, resp. iné subjekty, ktoré nemôžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

VÝŠKA NEFINANČNÉHO PLNENIA: Maximálna výška príspevku vo forme materiálneho plnenia na nákup rastlinného materiálu na predzáhradku je najviac 250 Eur pre bytový dom, celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na  rok 2020 pre tento projekt je 5 000 Eur. Príspevok  je poskytovaný  zo strany zmluvného  partnera -  Správy mestskej zelene v Košiciach. Poskytnutie materiálneho plnenia je viazané na nefinančný vklad žiadateľa vo forme prác na danom projekte (práce súvisiace s realizáciou a následnou údržbou na základe zmluvného vzťahu so Správou mestskej zelene v Košiciach). Príspevok, resp. materiálne plnenie je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, realizovaný v roku 2020. Na poskytnutie nefinančného príspevku nie je právny nárok.

ŽIADATEĽ PREDLOŽÍ:  písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na nákup rastlinného materiálu  - vyplnený formulár podpísaný žiadateľom na adresu, Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice. Súčasťou žiadosti musí byť jednoduchý nákres alebo náčrt projektu.

PODMIENKY ČERPANIA MATERIÁLNEHO PLNENIA:  Poskytnuté materiálne plnenie možno použiť len na schválený účel v súlade so  stanoviskom Správy mestskej zelene v Košiciach. Subjekt môže predložiť v roku 2020 len 1 žiadosť na 1 bytový dom. Žiadosti budú následne v poradí,  v akom budú doručené, postúpené na ďalšie spracovanie zmluvnému partnerovi - Správe mestskej zelene v Košiciach, a to až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov vyčlenených na  rok 2020. O schválení žiadosti  o poskytnutie materiálneho plnenia ako aj o podmienkach jeho poskytnutia budú žiadatelia informovaní prostredníctvom oznámenia o poskytnutí materiálneho plnenia. Konzultácie k projektu bude poskytovať Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ počas celej doby trvania projektu telefonicky a e-mailom.

KONTAKTNÉ ÚDAJE: miestnyurad@kosicezapad.sk, tel.: +421557883200

Cenník SMZ - okrasné dreviny a doplnkový sortiment na rok 2020

Dokumenty