Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich Okresného súdu košice II

V súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2018 - 2021 je pre obvod našej mestskej časti určených 25 prísediacich.

Prísediacich zvolí Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Košice II.

Predpoklady pre výkon funkcie prísediaceho sú určené v § 139 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

  1. v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,
  2. je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  3. je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
  4. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  5. súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.


V prípade, že spĺňate predpoklady a máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho alebo máte vedomosť o vhodných kandidátoch na funkciu prísediaceho, dovoľujem si Vás požiadať o poskytnutie takejto informácie.

V záujme plynulého a včasného zabezpečenia všetkých úkonov je potrebné túto informáciu poskytnúť do 30.09.2017 na miestny úrad, Trieda SNP 39, Košice, 1. posch., č. d. 104, tel: 788 32 06.

Voľba prísediacich bude zaradená do programu rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ v decembri 2017.

 

V Košiciach dňa 08.09.2017

Ing. Ján Jakubov, v.r.
starosta