Výsledok prešetrovania petície za zrušenie parkoviska Tr.SNP

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien MČ Košice-Západ zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia Petície proti výstavby parkoviska v lokalite Triedy SNP, na parcelách C KN č.401/75, 402/77, 403/79,404/81 a 405/83“.

Mestskej časti Košice-Západ bola dňa 24.04.2019 doručená petícia za zrušenie výstavby parkoviska v lokalite Triedy SNP, na parcelách C KN č.401/75, 402/77, 403/79,404/81 a 405/83“.

Mestská časť Košice-Západ sa zaoberala uvedenými skutočnosťami. Po dôkladnom zvážení v súvislosti s výstavbou parkoviska v lokalite Triedy SNP a s ohľadom na zachovanie zelene v danej lokalite, uvádzame, že v predmetnom území sa ďalej neuvažuje s ďalšou výstavbou parkovacej plochy. Výstavba a rozšírenie parkovacích plôch bude zameraná na ostatné lokality Terasy, kde je situácia so statickou dopravou nevyhovujúca.

S pozdravom

Mgr. Marcel Vrchota

starosta