Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6

      Dňa 22.06.2016 sa uskutočnilo verejné prerokovanie za účelom prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytovom dome Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6. Predmetom verejného prerokovania a súčasne prešetrenia petície bolo funkčné využitie zelených verejných priestranstiev: plochy pre venčenie a voľný výbeh psov na Luníku V – VI verzus parky a oddychové zóny. Na verejnom prerokovaní sa celkovo zúčastnilo približne 30 obyvateľov. Za Mestskú časť Košice – Západ boli prítomní zástupca starostu Mestskej časti Košice - Západ a referent oddelenia rozvoja Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Západ. Na tomto stretnutí predostreli účastníci viacero požiadaviek a sťažností týkajúcich sa najmä kosenia a údržby verejnej zelene. Počas prerokovania sa s prítomnou verejnosťou dospelo ku konsenzu, že ideálnym riešením problémového stavu je zabezpečiť priestor venčoviska oplotením tak, aby psi neohrozovali deti na neďalekom detskom ihrisku. Taktiež bola prezentovaná požiadavka na výsadbu živého plota okolo detského ihriska. Nakoľko prítomná verejnosť nevyjadrila svoj súhlas s predmetom petície - zrušením plochy na venčenie psov v tejto lokalite, Mestská časť  Košice – Západ plochu na venčenie psov zachová a dôjde k jej funkčnému predeleniu (oplotenie venčoviska), nakoľko v južnej časti sa nachádza staršie detské ihrisko. Oplotenie venčoviska, vysadenie živého plota, ako aj revitalizáciu detského ihriska Mestská časť Košice – Západ zaradí do svojho plánu investičných akcií.

     S pozdravom
 

                                                                                              Ing. Ján Jakubov
                                                                                                     starosta