Výsledok prešetrenia petície za zrušenie venčoviska (vrátane oplotenia) na Bernolákovej ulici č. 2, 4 a 6 v Košiciach.

Dňa 12.10.2017 bola Mestskej časti Košice-Západ doručená petícia obyvateľov bytových domov na uliciach Bernolákova č. 2, 4, 6, a Idanská č. 4 v Košiciach, ktorej predmetom je zrušenie venčoviska na Bernolákovej ulici, vrátane jeho oplotenia, orientovaného na východnú stranu bytových domov Bernoláková č. 2, 4 a 6 z dôvodu zvýšenej hlučnosti v podobe psieho štekania, hlasových povelov cvičiteľov a tiež zvýšeného výskytu psích exkrementov a zápachu v tejto lokalite. Petíciou bolo oslovených 64 bytov (1 byt = 1 hlas) v bezprostrednej blízkosti predmetného venčoviska. Na základe prešetrenia petície je zrejmé, že z celkového počtu 64 oslovených bytov je podľa evidencie obyvateľov mestskej časti Košice-Západ platných a relevantných 49 podpisov, tzn. petícia je opodstatnená. V zmysle skonštatovaného stavu plánuje Mestská časť Košice-Západ demontovať oplotenie existujúceho venčoviska, pričom petícia bude prerokovaná  na najbližšom rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, a to 12.12.2017. Na rokovaní miestneho zastupiteľstva bude predložený návrh na vyňatie plochy na Bernolákovej ulici zo zoznamu plôch, na ktorých je povolený voľný pohyb psa („Mapa plôch, kde je voľný pohyb psa povolený“, dostupné tu).

       S pozdravom
                                                                                            Ing. Ján Jakubov
                                                                                                    starosta