Výsledok prešetrenia petície vo veci nesúhlasu s výstavbou kynologického parku v komplexe bytových domov Humenská č. 14, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Košice

Dňa 05.10.2017 bola Mestskej časti Košice-Západ doručená petícia obyvateľov bytových domov na uliciach Humenská č. 14, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41 v Košiciach, ktorou bol vyjadrený nesúhlas s výstavbou kynologického parku na Humenskej ulici z dôvodu zvýšenej hlučnosti v podobe psieho štekania, hlasových povelov cvičiteľov a tiež zvýšeného výskytu psích exkrementov. Petíciou bolo oslovených 200 bytov (1 byt = 1 hlas) v bezprostrednej blízkosti plánovaného kynologického parku. Na základe prešetrenia petície a preskúmania relevantnosti priložených podpisov je zrejmé, že z celkového počtu 200 oslovených bytov je podľa evidencie obyvateľov Mestskej časti Košice-Západ platných a relevantných 114 podpisov, tzn. väčšina oslovených bytových jednotiek s výstavbou kynologického parku na Humenskej ulici nesúhlasí. V zmysle uvedeného považujeme Vašu petíciu za opodstatnenú a na základe zisteného skutkového stavu predložíme petíciu na rokovanie najbližšieho Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ s odporúčaním navrhovanú investičnú akciu nerealizovať podľa pôvodného návrhu.

           S pozdravom
                                                                                                                 
 
                                                                                                     Ing. Ján Jakubov
                                                                                                            starosta