Vyhodnotenie krajského kola súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Krajská súťaž v prednese slovenskej povesti pre žiakov základných škôl 2. - 7. ročníkov Košického kraja sa konala 25. februára 2020 v kultúrno-spoločenskom centre Mestskej časti Košice-Západ - v Átrium klube.

Hlavným organizátorom súťaže je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národným osvetovým centrom, Mestom Šaľa a v spolupráci s okresnými úradmi v sídle kraja a MO MS na Slovensku.

Súťaž na úrovni Košického kraja organizačne zabezpečuje CVČ na základe poverenia Okresným úradom Košice - odbor školstva so sídlom na Zádielskej ulici 1 v Košiciach a v spolupráci s Domom Matice slovenskej Košice.

Partnermi pri organizačnom zabezpečení boli Mestská časť Košice-Západ a Centrum voľného času so sídlom na Strojárenskej 3 v Košiciach. Za koordináciu spolupráce za CVČ zodpovedala Mgr. Ľubica Oberučová, za MČ referentka oddelenia kultúry Ing. Veronika Kentošová.

Súťažilo spolu 33 recitátorov z 11 okresov Košického kraja v troch vekových kategóriách:
 

  1. kategória: žiaci 2. - 3. ročníkov ZŠ
  2. kategória: žiaci 4. - 5. ročníkov ZŠ
  3. kategória: žiaci 6. - 7. ročníkov ZŠ


Predsedníčkou poroty bola Mgr. Eva Grohová. Víťazi z každej kategórie budú náš kraj reprezentovať na celoštátnej súťaži, ktorá sa uskutoční 20. 03. 2020 v Šali (pozri výsledkovú listinu).

Súťaž poctili svojou návštevou riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach Michal Matečka  a starosta mestskej časti Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota, ktorý sa v úvode prihovoril súťažiacim, rodičom, pedagógom aj porote.

Podujatie prebehlo podľa plánu, bez akýchkoľvek problémov a vo výbornej vzájomnej spolupráci s pracovníkmi Átrium klubu, ktorí nám vo všetkom vychádzali v ústrety a ktorým patrí naše poďakovanie.

Mgr. Ľubica Oberučová - koordinátorka krajského kola

 

Výsledková listina - 134.55 kB