Vyhlásenie mimoriadnej situácie

                                                                               VYHLÁSENIE
                                                                     MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vzhľadom na aktivizáciu zosuvov pôdy na území mesta Košice, ul. Včelárska paseka a časť Konopiská, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Na základe uvedených skutočností a rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na základe odporučenia Krízového štábu mesta Košice

                                                                          V Y H L A S U J E M

                             dňa 28. marca 2019 o 10.00 hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu

                                                                          P R I K A Z U J E M

zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta Košice prostredníctvom oznamovacích prostriedkov mestských častí.

Termín splnenia: 28. marca 2019 k 10.00 hod.
Zodpovedá: Ing. Peter Ferjenčík, starostovia mestských častí

Počas mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia života, zdravia a majetku.

                                                                   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vyhlásenie je vyhotovené v 3 výtlačkoch. Dva výtlačky sú uložené na mestskom úrade MČ Vyšné Opátske a MČ Košická Nová Ves, tretí výtlačok je zverejnený na úradnej tabuli mesta.

V Košiciach, dňa 28. marca 2019


Ing. Jaroslav Polaček, v.r.
primátor mesta